Deze regeling is gesloten, het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

De provincie Fryslân stelde in 2023 5 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van mienskipsgebouwen. De openstellingen zijn gesloten en u kunt geen subsidie meer aanvragen. Er wordt aan Provinciale Staten voorgelegd of verduurzamen van mienskipsgebouwen opnieuw een plek krijgt in een eventueel nieuw IMF.

Hoogte van de subsidie

Per project is maximaal € 35.000,- beschikbaar, mits dit maximaal 70% van uw totale subsidiabele projectkosten betreft. De overige projectkosten zult u dus zelf, of middels andere fondsen of overheden moeten financieren (zoals het ISDE of de BOSA). Naast de verduurzamingsmaatregelen mogen ook de bijkomende kosten worden meegenomen in het plan.

Bijvoorbeeld: u wilt zonnepanelen op het dak leggen,  maar hiervoor moet u eerst het dak vervangen. Dan kunt u de vervanging van het dak ook meenemen in het project.

Beschikbare subsidie en openstellingen

Provinciale Staten hebben vanuit de opbrengst van het windpark Fryslân € 5.000.000,- beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van mienskipsgebouwen. Op deze manier komen de opbrengsten van de windmolens terecht in de Friese Mienskip. Er zijn 2 momenten in 2023 om een aanvraag in te dienen. De eerste openstelling is geweest. U kunt nog een aanvraag doen in de periode van 18 september tot en met 5 oktober 2023 tot 17:00 uur.

Wat heeft u nodig:

 • Een omschrijving van uw pand
  Hierin omschrijft u wat de functie van uw pand is, door wie uw pand gebruikt wordt en wat de frequentie van het gebruik is.
 • Een projectplan
  In dit projectplan geeft u een korte omschrijving waarin u aangeeft wat u wilt gaan doen inclusief een onderbouwing van de maatregelen waarbij u aangeeft hoeveel minder energie u denkt te gebruiken/hoeveel energie u denkt op te wekken nadat het plan is uitgevoerd. Voor het projectplan is een format opgenomen als verplichte bijlage. Deze kunt u hier vinden: Format projectplan IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen – Streekwurk(eksterne keppeling). LET OP: anders dan bij de vorige openstelling dient u minimaal 2 verschillende verduurzamingsmaatregelen uit te voeren.

 • Een begroting van het project
  U hoeft geen offertes aan te leveren, wél dient er een realistische onderbouwing* van het project te zijn.
  * Installateurs zullen beoordelen of aan een realistische onderbouwing is voldaan.  
   
 • Uw jaarrekening waaruit al uw kosten blijken
  Uit dit overzicht moet de financiële gezondheid blijken van uw vereniging, stichting of kerkgenootschap. Wij verzoeken u hierbij een jaarrekening aan te leveren, waaruit al uw jaarlijkse kosten blijken, dus niet alleen uw energiekosten. De jaarrekening mag maximaal 5 jaar oud zijn.
   
 • Een schatting van uw totale (energie)kosten na uitvoering van de verduurzamende maatregelen
  Uit dit overzicht moet blijken welke (energie)kosten u verwacht te hebben nadat de verduurzamende maatregelen zijn uitgevoerd. U kunt dan ook de geschatte besparing (verschil tussen energiekosten vóór en na uitvoering werkzaamheden) berekenen. Hiermee toont u de verlaging van uw (energie)kosten aan die een positief effect zullen hebben op de financiële gezondheid van uw vereniging, stichting of kerkgenootschap. De besparing kunt u berekenen met behulp van de vragen ten behoeve van het criterium ‘Besparing totale jaarlijkse kosten’ in het aanvraagformulier.
   
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  Aanvragen regelt u via deze link: Uittreksels (kvk.nl)(eksterne keppeling)  De variant van € 2,60 volstaat. Het is belangrijk dat het document ondertekend wordt door iedereen die volgens uw eigen statuten geacht is te tekenen bij een subsidieaanvraag. Vaak zijn dit de voorzitter, secretaris en de penningsmeester maar soms betreft dit alle bestuursleden. Dit uittreksel mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
   
 • Eigendomsinformatie Kadaster
  Op te vragen bij het Kadaster via deze link: Eigendomsinformatie kadaster opvragen?(eksterne keppeling). De Eigendomsinformatie Kadaster van € 2,80 volstaat. Hiermee beoordelen wij of de aanvragende partij ook de daadwerkelijke eigenaar van het pand is. Vol eigendom of recht van opstal komen in aanmerking voor subsidie. Erfpacht niet, uw stichting of vereniging is dan slechts gebruiker.

Praktische zaken

Wanneer de regeling open gaat, vanaf 18 september treft u op deze pagina of op streekwurk.frl een format waarmee u kunt werken voor het doen van een aanvraag. In dit format vindt u een voorzet hoe u jaarlijkse kosten op een rijtje kunt zetten. Ook komt het aanvraagformulier op de website.

De kosten die u maakt voor het doen van de aanvraag kunt u financieren uit de post “onvoorzien” en deze mogen maximaal 5% van het totaal zijn.  

LET OP: In tegenstelling tot de eerste openstelling, is een KlimOp advies bijvoegen niet meer nodig.

Offertes niet verplicht

In verband met de drukte op de markt hoeft u bij de subsidie aanvraag geen offertes toe te voegen. U dient wel aannemelijk te maken middels een onderbouwing hoe de geschatte kosten tot stand gekomen zijn.

Beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld op verduurzaming, totale jaarlijkse kosten, draagvlak en samenwerking.

Verduurzaming: Hier kunt u tussen de 0 en 10 punten op scoren. Wanneer de score hier lager dan 2 punten is, wordt uw aanvraag afgewezen.

Voor de andere criteria (totale jaarlijkse kosten, draagvlak en samenwerking) krijgt u maximaal 5 punten per criterium. Wanneer uw aanvraag lager dan totaal 10 punten scoort, komt u niet in aanmerking voor subsidie. De aanvragen met de meeste punten krijgen subsidie tot het totale beschikbare budget per openstelling (€ 2.325.000) is bereikt. Initiatiefnemers die het niet is gelukt om tijdens de eerste openstelling voor subsidie in aanmerking te komen, kunnen hulp krijgen door te mailen naar: maatschappelijkvastgoed@fryslan.frl. Wij begeleiden deze initiatieven dan richting de tweede openstelling. Dit staat tevens uitgebreid omschreven in het openstellingsbesluit onderaan deze pagina.

Wie kan aanvragen?

Ontmoetingsplaatsen zoals dorpshuizen, sportaccommodaties, musea, kerken en andere religieuze instellingen, maar ook bijvoorbeeld kinderboerderijen. Een belangrijke voorwaarde is dat uw pand een maatschappelijke functie heeft én bijdraagt aan de leefbaarheid in uw dorp of wijk en geen winstoogmerk heeft. Bij twijfel is het goed om het openstellingsbesluit te raadplegen of (telefonisch) contact met ons op te nemen.  

Voorwaarden subsidie aanvragen:

 1. Er moet draagvlak zijn voor het project;
 2. Om subsidie aan het idee toe te kennen, is een complete aanvraag nodig. Bij het aanvraagformulier hoort een plan, een kostenbegroting, een dekkingsplan, uw totale jaarlijkse kosten, uw huidige energierekening en uw voorspelling van de nieuwe energierekening na de uitvoering van het plan, een inschrijving bij Kamer van Koophandel en bewijs van eigendom. Als u als aanvragende partij gemachtigd bent, voegt u een volmacht toe;
 3. U draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee;
 4. Na uitvoering van het project plaatst u een verslag (max. 1000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'(eksterne keppeling).

Tips

In voorgaande openstellingen hebben wij helaas projecten moeten weigeren op een aantal punten. 

Wij vragen u hier extra op te letten. 

 • U voert minimaal 2 verschillende verduurzamende maatregelen uit;
 • Er moet draagvlak zijn voor het project;
 • Uw pand is van belang voor verschillende partijen in uw dorp of wijk;
 • Om subsidie aan het idee toe te kennen, is een complete aanvraag nodig. Bij het aanvraagformulier hoort een plan, een kostenbegroting, een dekkingsplan, uw totale jaarlijkse kosten, uw huidige energierekening en uw voorspelling van de nieuwe energierekening na de uitvoering van het plan, een inschrijving bij Kamer van Koophandel en bewijs van eigendom. Als u als aanvragende partij gemachtigd bent, voegt u een volmacht toe;
 • De datum waarop de aanvraag volledig is ingediend, geldt als datum van binnenkomst;
 • Na uitvoering van het project plaatst u een verslag (max. 1.000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'(eksterne keppeling);
 • Bij projecten boven de € 25.000,- dient u na afronding van uw project een vaststellingsverzoek in te dienen;
 • Uw stichting of vereniging moet zelf eigenaar van het pand zijn. Het pand mag niet van de gemeente zijn;
 • Het bedrag dat u aanvraagt mag niet hoger zijn dan € 35.000,-;
 • Het subsidiebedrag dat u aanvraagt mag niet hoger zijn dan 70% van de totale projectkosten. Een subsidieaanvraag waarbij meer dan 70% subsidie wordt aangevraagd op basis van de totale projectkosten, wordt geweigerd. Bijvoorbeeld: als de totale projectkosten € 40.000,- zijn, mag u maximaal € 28.000,- subsidie aanvragen;
 • U mag een post onvoorzien van 5 % opvoeren op uw begroting;
 • De vrijwilligersbijdrage betreft maximaal € 12,79 per uur;
 • U heeft 3 jaar om het project af te ronden. De te verwachten afrondingsdatum wordt niet meegenomen in de beoordeling van het project;
 • Een fout in de begroting kan na het sluiten van de openstelling niet worden aangepast;
 • Ontbrekende bijlagen/aanpassingen die na het sluiten van de openstelling binnenkomen, worden niet meer meegenomen;  
 • Een gat in het dekkingsplan resulteert ook in een weigering; 
 • Een aanvraag ingediend per email is geen geldig ingediende aanvraag.

Subsidie aanvragen 

Nadat u de aanvraag goed heeft voorbereid*, kunt u de subsidie aanvragen door gebruik te maken van onderstaand aanvraagformulier.
*Bij vragen kunt u contact opnemen met de adviseurs van Streekwurk. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd

U kunt het formulier op de computer invullen. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Vul de antwoorden in;
 4. Print het formulier uit;
 5. Onderteken het formulier;
 6. Stukken kunt u afgeven bij de provincie of het Streekwurk kantoor in uw regio. Ook kunt u het ondertekende formulier per post naar de provincie sturen, wel moet het voor de sluitingsdatum bij ons binnen zijn.

Project plaatsen

Heeft u uw project afgerond en wilt u deze toevoegen aan Projecten in beeld? Dat kan via onderstaande knop.

Project plaatsen(eksterne keppeling)

Vragen? 

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk(eksterne keppeling). Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via provincie@fryslan.frl.