Vervolgonderzoek toekomst Hegewarren

Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de beste toekomst is voor de veenpolder de Hegewarren. Daarbij komen mogelijkheden in beeld voor het behalen van klimaatdoelen, tegengaan van bodemdaling en een afname van kosten voor waterbeheer. Ook zijn er kansen voor weidevogels, biodiversiteit en toerisme.

Een voorverkenning van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland, LTO-Noord (afd. Smallingerland) en een woordvoerder van de betrokken veehouders laat zien dat stappen nodig zijn voor het oplossen van de veenweideproblematiek in deze polder. Ten opzichte van omliggend gebied is het waterpeil in de polder laag. Daardoor verdroogt natuurgebied De Alde Feanen en oxideert het veen. Hierbij komt CO2 vrij. De oxidatie van het veen zorgt ervoor dat de bodem daalt, waardoor het waterbeheer van de polder steeds meer investeringen vraagt.

Een andere inrichting van het gebied kan een oplossing bieden voor de brede problematiek. Op hoofdlijn zijn er drie toekomstscenario’s voor de polder, die zich onderscheiden door het waterpeil: huidig peil, hoger peil of opvang van water. Een combinatie van scenario’s kan ook. Het College van Gedeputeerde Staten stelt vervolgonderzoek voor. Dit moet uitwijzen wat haalbaar is. Ook moet duidelijk worden wat de kosten zijn en hoe de financiering er kan uitzien. Komend jaar geven de partijen hier samen met de omgeving invulling aan. Daarna moet duidelijk zijn hoe het gebied eruit komt te zien. Dit is vooral belangrijk voor de veehouders in het gebied. Voor hen is het niet in ieder toekomstscenario mogelijk hun bedrijf voort te zetten.De Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van Nationaal Park de Alde Feanen. De polder is omsloten door water, natuur en recreatiegebieden.

Besluitvorming

GS leggen de opties voor vervolgonderzoek voor aan Provinciale Staten, die op 27 november besluiten nemen over deze onderwerpen.

Voorafgaand aan de behandeling in Provinciale Staten organiseren de Statenleden momenten om met Statenleden in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld tijdens de Steatemerk op 20 november tussen 16:00 en 19:30 uur. Op 20 november is er ook een hoorzitting vanaf 19:30 uur. Tijdens de hoorzitting kunt u formeel inspreken. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk en verloopt via de Statengriffie. De Statenvergadering op 27 november is openbaar. Inspreken tijdens de vergadering is echter niet mogelijk.

Op deze pagina vindt u meer informatie over vaarwegen in Fryslân, waaronder de vaarweg naar Drachten.

Kaart Alde Feanen

Hieronder vindt u een overzichtskaartje van de Alde Feanen, waar het gebied de Hegewarren in ligt. Het gebied om Hegewarren heen is omrand met een rode lijn. Mocht deze kaart voor u niet toegankelijk zijn dan helpen wij u graag op weg. Neem hiervoor tijdens kantooruren contact op via 058 - 292 5925 of mail naar provincie@fryslan.frl

Overzichtskaartje van de Alde Feanen waar het gebied de Hegewarren in ligt en rood omrand is