Aanwijzing zwemwater

De provincie wijst elk jaar zwemwaterlocaties aan waar veilig en gezond gezwommen kan worden. Wetterskip Fryslân houdt de kwaliteit van het water in de gaten door regelmatig monsters van het water te nemen en te onderzoeken. Via de landelijke website www.zwemwater.nl krijgen inwoners tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) informatie over de kwaliteit van het zwemwater op alle locaties in Nederland. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) controleert de zwemlocaties op veiligheid en waterkwaliteit. Op borden bij de locaties is informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit beschikbaar. Als er door warm weer teveel bacteriën en blauwalgen in het water groeien, kan dit gezondheidsproblemen opleveren voor zwemmers. Op de kaart 'Zwemlocaties 2023' staan alle huidige zwemwaterlocaties beschreven. Tevens ook te vinden op de Lijst Zwemwaterlocaties 2023.

Actuele waarschuwingen zwemwater

Heeft u vragen over de kwaliteit van de zwemwaterlocaties in Fryslân of wilt u weten voor welke locaties waarschuwingen en/of verboden gelden? Kijkt u dan op www.zwemwater.nl(eksterne keppeling) of op www.fumo.nl(eksterne keppeling). Daarnaast kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van FUMO telefoonnummer 058 - 292 56 50. Via de informatieborden bij de zwemplekken vindt u tijdens het zwemseizoen ook informatie over de zwemwaterkwaliteit.

Bekijk de infographic Zwemmen in buitenwater

Voldoende en veilig water

Fryslân is dé water provincie bij uitstek. Het water is talrijk aanwezig en we maken er op vele manieren gebruik van. Zo komt er drinkwater uit de kraan (schoon). Daarvoor is een goede zoetwatervoorraad nodig. Bij zware regenbuien blijft het water niet in uw straat of op het land staan. In de zomer kunt u buiten in schoon zwemwater zwemmen. En als dit niet kan, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van blauwalg, wordt u vooraf gewaarschuwd. Met gemalen en stuwen in sloten en vaarten zorgen we voor het juiste waterpeil (VOLDOENDE) voor landbouw en natuur. En in natte perioden voeren we water af en in droge perioden laten we water in en uit het IJsselmeer. En dijken en kaden beschermen ons (VEILIG) iedere dag tegen overstromingen en wateroverlast.

Waterdieptekaart

Veilig water

Veiligheid staat voorop. Stevige dijken en duinen beschermen ons tegen overstromingen vanuit de Waddenzee, de Noordzee en het IJsselmeer. Zonder deze waterkeringen zou ongeveer 60% van Fryslân met regelmaat onderlopen. Een groot deel van de provincie ligt namelijk onder zeeniveau.

Voldoende water

Niet te veel, maar ook niet te weinig water. Daar draait het om bij waterbeheer. Te veel water geeft overlast op het platteland, maar ook in de steden. Te weinig is vooral ongunstig voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur.

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân bepalen in overleg het gewenste waterpeil. Wetterskip Fryslân neemt de peilbesluiten en handhaaft het peil met behulp van ongeveer 1.000 gemalen, 4.200 stuwen, 3.700 plekken waar water kan worden ingelaten en 40.000 kilometer aan watergangen, zoals sloten, vaarten en kanalen.

Schoon water

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Het water moet van goede kwaliteit en vrij zijn van vervuilende stoffen. Dan is het geschikt voor waterleven, natuurgebieden, drinkwater, beregening van gewassen en om in te zwemmen.

Friese klimaatatlas

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor ons wonen en werken. Daar moeten we ons op voorbereiden. De klimaatatlas brengt in beeld wat er gaat veranderen in onze leefomgeving en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De atlas draagt geen oplossingen aan maar geeft een indicatie van de effecten van de klimaatverandering en extreme weersituaties.

Friese Klimaatatlas(eksterne keppeling)

Veilig zwemmen in buitenwater, waar kan dat dit jaar?

Dit jaar zijn er in Fryslân 53 officiële zwemwaterlocaties. Dit betreft dezelfde locaties als vorig jaar. 49 zwemwaterlocaties hebben een positief zwemadvies gekregen. Voor de zwemwaterlocaties Swanneblom, Nannewiid, De Leien en De Vleyen geldt dit jaar een negatief zwemadvies vanwege een verslechtering van de kwaliteit van het zwemwater.

Dit betekent overigens niet dat een zwemwaterlocatie ook daadwerkelijk verdwijnt. Wel houdt dit in dat er maatregelen getroffen moeten worden om voor een betere waterkwaliteit en veiligheid te zorgen. In samenspraak met Wetterskip Fryslân, FUMO en de locatiehouders is besloten om voor dit zwemseizoen een aantal (extra) maatregelen te nemen. Zo wordt het toezicht op aanvaardbaar of slecht scorende locaties aangescherpt. Ook wordt de communicatie met locatiehouders geïntensiveerd én is er voorgenomen om te starten met een pilot “intensief beheer en onderhoud van stranden die overlast hebben van (water)vogels” bij De Leien. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Smallingerland, Staatsbosbeheer en de paviljoenhouder.

Onze provincie zet zich in voor schoon en toegankelijk zwemwater; om dit te waarborgen werkt onze provincie aan het verbeteren van de kwaliteit van de huidige situatie én aan het stimuleren van toename van goed en toegankelijke zwemlocaties. Dit doen wij niet alleen, maar samen met de locatiehouders, de gemeenten, het Wetterskip en FUMO. Deze partijen hebben hun verantwoordelijkheden en belangen die vooral gericht zijn op het beheer van de zwemlocaties.

Ieder jaar wijst de provincie Fryslân zwemwaterlocaties voor oppervlaktewater aan. De lijst met zwemwaterlocaties die de provincie eerder dit jaar naar buiten bracht voor een inzageperiode is nu definitief vastgesteld. Het vaststellen van deze locaties gebeurt jaarlijks vanuit de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemwateren (Whvbz). De provinciale kaart, waarop de 53 zwemwaterlocaties staan aangegeven, is als bijlage toegevoegd aan dit bericht en online te raadplegen via de website en app van zwemwater.nl(eksterne keppeling).

Watertechnologie

Fryslân en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet voor niets is Fryslân dé Waterprovincie van Nederland. Inmiddels geldt dat ook voor watertechnologie. Fryslân heeft een top technologisch onderzoeksinstituut, een doorlopende leerlijn en een unieke infrastructuur voor innovaties.

Landelijke watercampagne 'Ons Water'

Met de landelijke campagne 'Ons Water' maken we u als inwoner van Nederlander bewust van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Er moet de komende jaren meer gedaan en geïnvesteerd worden om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En om onze watervoorraad op orde te houden.

Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het ook goed geregeld, maar het is nooit af en zeker niet vanzelfsprekend.