Veilig, voldoende en schoon water

Fryslân is dé water provincie bij uitstek. Water is talrijk aanwezig en we maken er op vele manieren gebruik van. Het is een taak van de  provincie om te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Hoe doen we dat?

Veilig water

Veiligheid staat voorop. Stevige dijken en duinen beschermen ons tegen overstromingen vanuit de Waddenzee, de Noordzee en het IJsselmeer. Zonder deze waterkeringen zou ongeveer 60% van Fryslân met regelmaat onderlopen. Een groot deel van de provincie ligt namelijk onder zeeniveau.

Voldoende water

Niet te veel, maar ook niet te weinig water. Daar draait het om bij waterbeheer. Te veel water geeft overlast op het platteland, maar ook in de steden. Te weinig is vooral ongunstig voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur.

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân bepalen in overleg het gewenste waterpeil. Wetterskip Fryslân neemt de peilbesluiten en handhaaft het peil met behulp van ongeveer 1.000 gemalen, 4.200 stuwen, 3.700 plekken waar water kan worden ingelaten en 40.000 kilometer aan watergangen, zoals sloten, vaarten en kanalen.

Schoon water

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Het water moet van goede kwaliteit en vrij zijn van vervuilende stoffen. Dan is het geschikt voor waterleven, natuurgebieden, drinkwater, beregening van gewassen en om in te zwemmen.

Veilig zwemmen in buitenwater, waar kan dat?

De provincie wijst elk jaar zwemwaterlocaties aan waar veilig en gezond gezwommen kan worden. Het vaststellen van deze locaties gebeurt jaarlijks vanuit de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemwateren (Whvbz). De provinciale kaart, waarop de 53 zwemwaterlocaties van 2024 staan aangegeven, is als bijlage toegevoegd aan dit bericht en online te raadplegen via de website en app van zwemwater.nl.

Wetterskip Fryslân houdt de kwaliteit van het water in de gaten door regelmatig monsters van het water te nemen en te onderzoeken. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) controleert de zwemlocaties op veiligheid en waterkwaliteit. Op borden bij de locaties is informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit beschikbaar. Als er door warm weer teveel bacteriën en blauwalgen in het water groeien, kan dit gezondheidsproblemen opleveren voor zwemmers.

Via de landelijke website www.zwemwater.nl krijgen inwoners tijdens het zwemseizoen (tussen 1 mei en 1 oktober) informatie over de kwaliteit van het zwemwater op alle locaties in Nederland. 

Op de lijst 'Zwemlocaties 2024' staan alle huidige zwemwaterlocaties beschreven.

Actuele waarschuwingen zwemwater 

Heeft u vragen over de kwaliteit van de zwemwaterlocaties in Fryslân of wilt u weten voor welke locaties waarschuwingen en/of verboden gelden? Kijkt u dan op www.zwemwater.nl of op www.fumo.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van FUMO telefoonnummer 058 - 292 56 50. Via de informatieborden bij de zwemplekken vindt u tijdens het zwemseizoen ook informatie over de zwemwaterkwaliteit.

Bekijk de infographic Zwemmen in buitenwater

Friese klimaatatlas

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor ons wonen en werken. Daar moeten we ons op voorbereiden. De klimaatatlas brengt in beeld wat er gaat veranderen in onze leefomgeving en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De atlas draagt geen oplossingen aan maar geeft een indicatie van de effecten van de klimaatverandering en extreme weersituaties.

Friese Klimaatatlas

Watertechnologie

Fryslân en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet voor niets is Fryslân dé Waterprovincie van Nederland. Inmiddels geldt dat ook voor watertechnologie. Fryslân heeft een top technologisch onderzoeksinstituut, een doorlopende leerlijn en een unieke infrastructuur voor innovaties.

Landelijke watercampagne 'Ons Water'

Met de landelijke campagne 'Ons Water' maken we u als inwoner van Nederlander bewust van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Er moet de komende jaren meer gedaan en geïnvesteerd worden om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En om onze watervoorraad op orde te houden.

Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het ook goed geregeld, maar het is nooit af en zeker niet vanzelfsprekend.