Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer schrijft voor:

 • bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen geeft u aan iemand die daarvoor een vergunning heeft;
 • afvalwater of -stoffen geeft u af op een inzamelingspunt, en u houdt rekening met de gewenste voorwaarden;
 • verboden gevaarlijke afvalstoffen gebruikt u niet opnieuw, u verwijdert die volgens de regels;
 • afval mag alleen verbrand of gestort worden op een plek die daarvoor een vergunning heeft (denk aan: een afvaloven).

Als u hiervan wilt afwijken, hebt u een ontheffing nodig. Die kunt u aanvragen bij de provincie Fryslân.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen in deze situatie:

 • milieubescherming is niet in gevaar;
 • het gaat om doeltreffend beheer van afvalstoffen of afvalwater;
 • het gaat niet om gevaarlijke afvalstoffen (deze voorwaarde geldt alleen voor ontheffingen door de provincie).

Ook andere voorwaarden zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van uw situatie. Ga voor meer informatie hierover naar de ontheffingverlener.

Aanpak

U vraagt bij de provincie om toestemming via het Omgevinsgloket.

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U ziet of u toestemming kunt aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning.

Termijn

Binnen 8 of binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen. De termijn is afhankelijk van de activiteit waar u ontheffing voor vraagt. De provincie kan de termijn met een redelijke termijn verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Als de beslistermijn 26 weken is legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Contact opnemen

U vraagt de ontheffing aan bij de juiste instantie. Dit kan uw gemeente zijn, de provincie Fryslân of de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het ligt aan de handeling die u wilt uitvoeren waar u moet zijn. Voor meer informatie neemt u contact op met de Friese Omgevingsdienst FUMO(externe link).

Contact opnemen met de provincie