Op 15 maart 2006 hebben Provinciale Staten de waternamen in Fryslân officieel vastgesteld. De Friestalige waternamen hebben geleidelijk hun plek gekregen. De lijst met officiële waternamen staat op deze webpagina.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Toelichting

Provinciale Staten hebben op 15 maart 2006 de Friese waternamen vastgesteld. Gemeenten hebben de ruimte gekregen om namen aan te dragen die recht doen aan hun eigen taalbeleid, bijvoorbeeld in het Fries, Nederlands of in een eigen streek- of lokale taal. De gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf hebben laten weten Stellingwerfse waternamen te willen gebruiken en de gemeente Het Bildt wil zoveel mogelijk Bildtse namen gebruiken. De gemeente Harlingen heeft gekozen voor Nederlandse namen. De overige gemeenten op het Friese vasteland hebben voor Friestalige waternamen gekozen.

De nieuwe namen gelden vanaf 15 maart 2007 officieel. Ze hebben geleidelijk hun plek gekregen. De ANWB en de Topografische Dienst van het Kadaster hebben de kaarten op de ‘nieuwe' namen aangepast. Gemeenten en provincie hebben het vervangen van de bebording met de waternamen in hun schema van onderhoudswerkzaamheden meegenomen. Voor de beroepsvaart zijn de namen van alle wateren die het Prinses Margrietkanaal kruisen, drie jaar lang in het Fries en in het Nederlands op de kaarten gezet.

Sloten en kanalen die doorlopen in andere provincies, veranderen op de kaart bij de provinciegrens in de Nederlandse naam.

De Friese waternamen werden al voor veel waterwegen gebruikt. Het verder invoeren van de Friese waternamen betekent een herstel van de historische situatie. Het uniform vaststellen van alle namen bevordert bovendien de eenduidigheid in de officiële benaming en spelling van de waternamen.