Verbod op bijvoeren wildsoorten, omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit

Het bijvoeren van edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, fazanten, wilde eenden, houtduiven, hazen of konijnen is verboden. Het mag alleen als u kunt hiervoor een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit hebt. Die moet u eerst aanvragen bij de provincie Fryslân. We verstrekken deze als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden of als er sprake is van een tijdelijk voedseltekort voor de dieren.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een omgevingsvergunning als:

 • er bijzondere weersomstandigheden zijn waardoor bijvoeren noodzakelijk is;
 • er sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor de gezondheid van de dieren in gevaar is.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link). U kiest dan voor ‘Aanvragen’.  In stap 3 zoekt u op ‘flora’. Vervolgens kunt u kiezen voor ‘Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning (Rijk)’. De aanvraag wordt door het DSO bij de provincie ingediend.

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantencontactcentrum 058 - 292 89 95 of met team Groene regelgeving.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.