Aankomende studenten uit Fryslân die in Leeuwarden aan het University College van de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân de bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’(eksterne link) gaan volgen, kunnen op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor het eerste onderwijsjaar van hun studie. De regeling is open van 3 april tot en met 10 oktober 2023. Voor de (zesde) openstelling in 2023 gelden niet dezelfde maximum bedragen als in 2022. De regeling wordt afgebouwd. Er kan nu alleen voor het eerste studiejaar subsidie aangevraagd worden.  (In eerdere openstellingen voor 3 onderwijsjaren ).   

Doelgroep 

De subsidie is bedoeld voor studenten uit Fryslân. De subsidie heeft tot doel om de doorstroming te stimuleren vanuit het Friese voortgezet onderwijs naar het University College van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân.

Wie het eerst komt, Wie het eerst maalt

Het subsidieplafond(eksterne link) is € 25.000,-. Nadat het subsidieplafond is bereikt, kan geen subsidie meer worden verstrekt. Wie het eerst een volledige aanvraag inlevert die aan de voorwaarden voldoet, is ook het eerst aan de beurt bij de verdeling van het subsidiegeld.  

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag voor het eerste studiejaar is €1.600,-. Voor aanvragers die eerder ingeschreven hebben gestaan bij een HBO- of WO-onderwijsinstelling geldt een hoger subsidiebedrag.

Let op: Als je tijdens het eerste jaar stopt met de studie, moet je een deel van de subsidie terugbetalen! Hoeveel je dan moet terugbetalen wordt berekend naar rato van het aantal maanden dat je ingeschreven stond. Dit staat in artikel 11.

Voorwaarden

Lees de tekst van de regeling Universitair onderwijs Fryslân(eksterne link) eerst goed door om te bekijken of je aan de voorwaarden van artikel 8 voldoet. Als dat het geval is, kun je onderstaand aanvraagformulier invullen en per post opsturen of inleveren bij de balie van het provinciehuis. Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en vergeet de gevraagde bijlagen niet.

Meer informatie

Voor vragen over de regeling kun je contact opnemen met de afdeling Subsidies op telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail provincie@fryslan.frl(eksterne link).