Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân

Deze subsidieregeling is voor ROF partners, Friese gemeenten en andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Er zijn twee onderdelen in deze regeling, namelijk: 

Paragraaf 2.1

Aan te vragen van 1 december 2023 t/m 31 oktober 2024.

 • Subsidie voor een jaarwerkplan met één of meer projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF (niveau 1, 2 en 3);
 • Subsidie voor aparte projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF (niveau 2 en 3).

Partijen kunnen subsidie ontvangen voor:

Een jaarwerkplan met één of meer projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF en die:

 • invulling geven aan de uitvoering van de onderdelen Permanente Verkeerseducatie, Publieksvoorlichting & Campagnes, Beleidsontwikkeling en Facilitering (niveau 1) of;
 • bijdragen aan de aanpak van de Probleemgebieden beginnende fietsers, beginnende bromfietsers, beginnende automobilisten en ouderen in het verkeer (niveau 2) of;
 • innovaties stimuleren die in positieve zin invloed kunnen hebben op ongevalsrisico’s die gerelateerd zijn aan de thema’s alcohol, drugs, medicijngebruik, snelheid, ouderen en “afleiding” in het verkeer (niveau 3).

Aparte projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF en die:

 • bijdragen aan de aanpak van de Probleemgebieden beginnende fietsers, beginnende bromfietsers, beginnende automobilisten en ouderen in het verkeer (niveau 2) of;
 • innovaties stimuleren die in positieve zin invloed kunnen hebben op ongevalsrisico’s die gerelateerd zijn aan de thema’s alcohol, drugs, medicijngebruik, snelheid, ouderen en “afleiding” in het verkeer (niveau 3).

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie komt overeen met de bedragen uit het werkplan ROF van het betreffende jaar.

Aanvraagformulier

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare Aanvraagformulier Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid.

Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;

 1. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 2. Vul de antwoorden in;
 3. Print het formulier uit;
 4. Onderteken het formulier;
 5. Stuur het ondertekende formulier per post op naar de provincie.

Paragraaf 2.2.

Eénmalig aan te vragen vanaf 1 december 2020.

Aanvrager:

 Uitsluitend aan te vragen door gemeenten die het Fries Manifest Verkeersveiligheid 2011-2025 hebben ondertekend.

Subsidiebedrag

 • De bijdrage voor gemeenten bedraagt € 1,- per inwoner (peildatum 01.01.2020; bron aantal inwoners: CBS) voor het uitvoeren van een jaarlijks uitvoeringsplan Permanente Verkeers Educatie, onder de voorwaarde dat zij zelf eenzelfde bedrag beschikbaar stellen.

Indienen van een aanvraag:

Een aanvraag voor middelen uit de zogenoemde €-€ regeling kunt u doen door Gedeputeerde Staten daartoe een  schriftelijk een verzoek te doen met daarbij gevoegd  een afschrift van het gemeentelijke besluit tot het  uitvoeren van het uitvoeringsplan Permanente Verkeers Educatie en het daarvoor door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag.

Nb: Indien het besluit niet afkomstig is van B&W of de Gemeenteraad kan, op grond van de gemeentelijke mandaatregeling, de aanvraag door een daartoe bevoegde ambtenaar ingediend worden.

Het verzoek stuurt u naar:

Gedeputeerde Staten van Fryslân
T.a.v. Afdeling Subsidies, team Kultuer, Gastfrijheid, Bestemming Fryslân & Grien
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Subsidies op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.