Professionele makers en culturele instellingen die actief zijn in Fryslân, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de regeling Stimuleringsregeling Cultuur – Ontwikkeling en Innovatie.

De regeling is opgedeeld in twee hoofdlijnen, Ontwikkeling en Uitvoering. Hierdoor is het mogelijk om voor specifieke onderdelen tijdens het creatieve proces een aanvraag in te dienen. Waar de meeste regelingen toegespitst zijn op één onderdeel, bijvoorbeeld: de uitvoering van een theaterstuk, kan er via deze regeling ook een aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een vooronderzoek of pilotproductie. Verder biedt de regeling de mogelijkheid om projecten door te ontwikkelen naar een tweejarig programma. Door te investeren in kop en staart, willen Gedeputeerde Staten tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod en professionalisering van makers en culturele instellingen in de provincie Fryslân komen. Daarnaast komen zij tegemoet aan de vraag vanuit het veld voor specifiekere financieringsmogelijkheden.

Informatie over de subsidieregeling

Let op! Uw aanvraag moet per post of bij de balie van het provinciehuis worden aangeleverd. 

Hier kunt u de subsidieregeling vinden. In de subsidieregeling is opgenomen waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen. Daarnaast is er ook een toelichting op de regeling opgenomen en kunt u de definities van de criteria nalezen.

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

Lijn: Ontwikkeling

Voor een innovatief kunstklimaat is het belangrijk dat makers de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien en om nieuwe dingen te proberen. Met de lijn Ontwikkeling biedt Gedeputeerde Staten makers en culturele instellingen de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor het doen van een Cursus, Onderzoek of Pilotproductie. Hierdoor wordt er tijd en ruimte geboden voor groei, verdieping, innovatie, experiment en onderzoek. Vanuit de gedachte ‘onderzoek alles en behoud het goede’ vinden we dat een experiment ook kan en mag mislukken.

Voor wie is de regeling bedoeld?

  • Makers die aantoonbaar werkzaam zijn in de Friese Cultuursector en die ingeschreven staan bij de KVK.
  • Culturele instellingen die gevestigd of aantoonbaar actief zijn in Fryslân.

Onderzoek en pilotproductie

Dit onderdeel van de regeling is gesloten i.v.m. bereiken subsidieplafond.

Voor de onderdelen Onderzoek en Pilotproducties is er in totaal een bedrag van 125.000 euro per jaar beschikbaar. Dit onderdeel gaat één keer per jaar open. De openstelling van 2024 loopt  vanaf 1 februari 2024 en loopt door totdat het subsidieplafond is bereikt of sluitdatum 30 september 2024.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Aanvragen die buiten de opengestelde termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U kunt minimaal € 2.000,- en maximaal € 10.000,- subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Cursus

Het is in 2024 niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het onderdeel Cursus.

Lijn: Uitvoering

Met de lijn Uitvoering biedt Gedeputeerde Staten Culturele Instellingen de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor het uitvoeren van een Culturele Productie of een tweejarig Programma.

Aanvragen binnen de lijn uitvoering worden na een ambtelijke toets voorgelegd aan de Adviescommissie Stimuleringsregeling Cultuur. Zij adviseert Gedeputeerde Staten over de kwaliteit van de aanvragen en de toepassing van de criteria door de aanvrager in de aanvraag. Aan de adviescommissie is de oproep gedaan om met een open, frisse, kritische blik te kijken naar de aanvragen en de meest innovatieve plannen te selecteren.

Voor wie is de regeling bedoeld?

  • Culturele instellingen (stichtingen en verenigingen) die gevestigd of aantoonbaar actief zijn in Fryslân.

Culturele producties

Het onderdeel Culturele Producties wordt tweemaal per jaar opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van een Culturele Productie in de breedste zin van het woord, denk bijvoorbeeld een theatervoorstelling, tentoonstelling of een festival, op het gebiedt van muziek, beeldende kunst, theater, film en animatie, fotografie en dans of een mengvorm daarvan.  

Als u een aanvraag wilt indienen binnen het onderdeel Culturele producties moet uw aanvraag aan acht criteria voldoen. In de subsidieregeling worden de criteria toegelicht. Daarnaast is het van belang dat u de Culturele Productie binnen een termijn van 18 maanden vanaf de datum van sluiten van de desbetreffende openstellingsperiode uitvoert en afrondt.

U kunt minimaal € 15.000,- en maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 335.000,- per jaar.

Dit onderdeel gaat twee keer per jaar open. De eerstvolgende openstelling loopt van 1 augustus 2024 tot en met 11 september 2024, met een totaalbedrag van € 170.000,-. Dit is de laatste ronde van de Stimuleringsregeling Cultuur. Aanvragen die buiten de opengestelde termijnen worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Programma

Dit onderdeel wordt niet meer opengesteld.

Het onderdeel Programma wordt éénmaal per twee jaar opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van een Programma rondom één bepaald thema, bestaande uit diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld culturele producties, presentaties, onderzoek, (internationale) uitwisselingen of een mengvorm daarvan. Van belang is dat het programma een logische samenhang heeft, de verdieping opzoekt en een aanvulling is op de reguliere programmering.

Als u een aanvraag wilt indienen binnen het onderdeel Programma  moet uw aanvraag aan negen criteria voldoen. In de subsidieregeling worden de criteria toegelicht. Daarnaast is het van belang dat u het programma binnen 24 maanden na beschikking uitvoert en afrondt.

U kunt minimaal € 15.000 en maximaal € 100.000 subsidie aanvragen voor twee jaar. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 400.000,-.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van één van de beschikbare aanvraagformulieren. De aanvraagformulieren worden voor de opening van de regeling gepubliceerd op de website. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.