In Natura 2000-gebieden mag niet zoveel stikstof neerslaan dat het de leefgebieden van bepaalde planten en diersoorten aantast. Toch is dat voor veel gebieden in Nederland en Fryslân nu wel het geval. Door een uitspraak van de Raad van State in mei 2019, mogen er in veel gevallen geen nieuwe stikstofproducerende activiteiten meer begonnen worden.

Omdat een groot deel van de totale stikstofneerslag in Fryslân afkomstig is van de landbouw, overlegt provincie Fryslân nu onder meer met vertegenwoordigers van deze sector hoe de stikstofneerslag het beste verminderd kan worden. De uitkomst van dit overleg moet leiden tot een op Fryslân toegespitste Plan van Aanpak, dat deel is van het meer globale Uitvoeringsprogramma Stikstof. Hiermee wordt de komende jaren toegewerkt naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek binnen de landbouw en andere sectoren binnen Fryslân.

Maatregelen om stikstofuitstoot van de landbouw te verminderen zijn vaak afhankelijk van persoonlijke situaties en locaties. Denk daarbij aan extensivering, omschakelen naar een meer grondgebonden bedrijfsvoering of biologische landbouw. Maar ook aan het verdund uitrijden van mest, innovatie en verduurzaming van stallen. De uitdaging voor de provincie is om deze maatregelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de agrarische sector in Fryslân. 

Klik op de link onder de pagina om de informatie te bekijken

Wat staat er in de infographic?