Speciaal onderwijs uit de openbare kas

Wilt u met uw school voor speciaal onderwijs in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming? U kunt een aanvraag tot deelneming indienen vóór 1 februari bij de provincie.

Omschrijving

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks een plan op voor scholen met speciaal (voortgezet) onderwijs. Scholen die deelnemen aan het plan komen voor een periode van 4 jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming. Wilt u met uw school voor (voortgezet) speciaal onderwijs hier gebruik van maken? Dan moet uw school eerst deel uitmaken van het jaarlijkse 'plan van nieuwe scholen' van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Scholen die in aanmerking komen zijn, scholen:

 • voor slechthorende kinderen
 • voor lichamelijk gehandicapte kinderen
 • voor langdurig zieke kinderen
 • voor moeilijk lerende kinderen
 • voor moeilijk opvoedbare kinderen
 • voor meervoudig gehandicapte kinderen
 • voor dove kinderen
 • voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
 • die verbonden aan pedologische instituten en instellingen zijn

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het tegemoetkomingsplan gelden de volgende voorwaarden over het aantal leerlingen dat u verwacht:

Voor een school voor:

 • speciaal onderwijs geldt 60 leerlingen
 • voortgezet speciaal onderwijs geldt 42 leerlingen
 • speciaal en voortgezet speciaal onderwijs geldt 81 leerlingen
 • voor een afdeling geldt 15 leerlingen

Een school krijgt toezegging als u kunt aantonen dat de school dagelijks minimaal 300 leerlingen ontvangt, minimaal 200 leerlingen naar de school gaan en de school zelf minimaal 100 leerlingen begeleidt.

Contact opnemen

De schooldirectie vraagt de tegemoetkoming aan bij de provincie. De provincie brengt advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Scholen voor dove kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en scholen verbonden aan pedologische instituten doen de aanvraag bij het ministerie. Vraag de tegemoetkoming vóór 1 februari aan.