De provincie subsidieert projecten op het gebied van soortenbescherming. Dat zijn projecten die gericht zijn op de ontwikkeling of verbetering van de omgeving van bedreigde of kwetsbare plant- of diersoorten. Houdt u zich bezig met zo’n project? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de provincie.

Omschrijving

De provincie stelt vast welke soorten dieren en planten extra aandacht nodig hebben om uitsterven te voorkomen en van welke uitgestorven soorten het wenselijk is dat ze terugkeren in het landschap. U kunt bij de provincie subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van soortenbescherming.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor subsidie indien ten minste aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • De projecten zijn gericht op ontwikkeling of verbetering van de biotoop voor bedreigde of kwetsbare soorten.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact opnemen

U kunt subsidie aanvragen bij de provincie.