Deze regeling is gesloten.

Gevestigde bestuursorganen in Fryslân die niet onder de centrale overheid vallen kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten zoals opgenomen in de LTA 2030. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd door een onderneming, stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die in Fryslân gevestigd is of de provincie Fryslân als werkgebied heeft, voor activiteiten zoals beschreven in artikel 3, sub b tot en met d. De regeling staat open vanaf 1 maart 2023 tot en met 28 september 2023. Het subsidieplafond is € 100.000,00.

Subsidiehoogte

De subsidiabele kosten en hoogte van het subsidiebedrag zijn afhankelijk van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Zie voor verdere informatie de regeling Sichtberens Fryske taal.

De voorwaarden van de regeling

De aanvraagcriteria zijn te vinden in de Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske taal. Lees de regeling om te bekijken of u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC

  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’

  3. Vul de antwoorden in

  4. Print het formulier uit

  5. Onderteken het formulier

  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden

  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie.

Meer informatie

Heeft u vragen neem dan contact op met de provincie Fryslân via het nummer 058 - 292 59 25 of via de mail provincie@fryslan.frl.