Overzicht samenwerkingsagenda’s

In het provinciale Coalitieakkoord (2011-2015) staat als resultaat voor 2015 geformuleerd dat de samenwerkingsagenda’s met de vier grote kernen in Fryslân volop in uitvoering zijn. Met deze samenwerkingsagenda willen de provincie Fryslân en de gemeenten de gezamenlijke urgenties van de regio’s aanpakken. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de samenwerkingsagenda’s die met de vier grote kernen tot stand zijn gebracht. In alle samenwerkingsagenda vormt duurzaamheid een wezenlijk aandachtspunt.

Gemeente Leeuwarden

In de periode 2000 – 2010 was de samenwerking tussen gemeente Leeuwarden en de provincie reeds vastgelegd in het Stadsconvenant Leeuwarden. Dit convenant werd op 1 januari 2011 vervangen door een samenwerkingsagenda 2011 – 2012. Op 21 mei 2013 is de vernieuwde samenwerkingsagenda van gemeente Leeuwaren (2013 – 2025) ondertekend. De vernieuwde samenwerkingsagenda is met name aangepast met het oog op de ambities voor Kulturele Haadsted 2018 (KH2018). Met de nieuwe samenwerkingsagenda brengen de beide overheden tot uitdrukking dat werken aan een sterke positie van de hoofdstad en het behartigen van de belangen van Fryslân in elkaars verlengde liggen. De belangrijkste thema’s uit deze agenda zijn: Economie, onderwijs, participatie, duurzaamheid, recreatie, toerisme en cultuur.

Gemeente Súdwest-Fryslân

In 2010 is door de gemeenten die zouden worden samengevoegd en de provincie toegewerkt naar een strategische samenwerkingsagenda om de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân een vliegende start te geven. Deze samenwerkingsagenda werd op 7 december 2010 ondertekend. In de loop van 2011 is de Samenwerkingsagenda (2011 – 2021) verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met de volgende thema’s:

  • Een krachtige stedelijke A7 cluster Sneek-Bolsward,
  • Landelijke clusters klaar voor de toekomst,
  • Súdwest-Fryslân: de waterpoort van Fryslân,
  • Water, wind, land en afsluitdijk ‘onderweg naar een duurzame toekomst’, en
  • Beeldmerken Súdwest-Fryslân ‘cultuurhistorie als sterk merk’.

Duurzaamheid is hierbij voor de gemeente Súdwest-Fryslân het verbindende element en een vast criterium waarop alle beleid getoetst wordt.

Om tot een integratie van de samenwerkingsagenda en de streekagenda te komen is op 12 november 2013 een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend tussen Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Friese Meren en Provincie Fryslân. In deze intentieverklaring staat opgenomen dat de afspraken uit de samenwerkingsagenda Súdwest-Fryslân één op één worden overgenomen in de nieuwe gebiedsagenda Zuidwest. De gebiedsagenda Zuidwest heeft als pilot een speciale status ten opzichte van de overige streekagenda’s en samenwerkingsagenda’s vanwege de combinatie van samenwerkings- en streekagenda.

Samenwerkingsagenda Gemeente Smallingerland en Heerenveen

Nadat Provinciale Staten op 18 juni 2012 besloten te stoppen met de spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen, is er door de gemeente Smallingerland en Heerenveen gewerkt aan nieuwe versies van de samenwerkingsagenda. Er werden concrete investeringen gekoppeld aan de samenwerkingsagenda om alsnog de bereikbaarheid en sociaal economische structuur van Drachten en Heerenveen te verbeteren. Op de Investeringsagenda Drachten Heerenveen (18 juni 2013) staan 16 projecten rond infrastructuur, spoor, economie, duurzaamheid en recreatie & toerisme. De looptijd van de Investeringsagenda is vier jaar, wat betekent dat alle projecten vóór 2018 in uitvoering moeten zijn.

Smallingerland                                                                                              

Heerenveen                                                                                                         
Vaarweg Drachten (haalbaarheidsonderzoek)Heerenveen beter bereikbaar (aansluitingen A32)
Oudega aan het WaterSportstad Buiten (incl. skeelerpiste)
Gebiedsontwikkeling Drachten WestHerinrichting terrein Thialf
Verbetering binnenhaven DrachtenOverweg Rotstergaastweg
Bereikbaarheid Drachten OostHerinrichting Molenplein
Bereikbaarheid Drachten OVVerbetering busstation Heerenveen
Zwembad De WelleVerbeteren bereikbaarheid IBF
Innovatiehuis Drachten (VNO-NCW)Elders: Zwolle-Herfte

Speerpunten samenwerkingsagenda Smallingerland en Heerenveen

Naast een verbeterde bereikbaarheid en sociaal economische structuur kent iedere samenwerkingsagenda nog een aantal speerpunten. In Smallingerland zijn dit: krachtige innovatieve industriële economie, voorzieningen voor de regio, versterking recreatie en toerisme, stad in een groene omgeving, volkshuisvesting-herstructurering en breedband. In Heerenveen zijn belangrijke thema’s: sport en zorgeconomie; logistiek en metaal; nieuwe energie (kernbegrip duurzaamheid); toerisme en cultuur(historie).