De Verordening Romte Fryslân 2014 is opgesteld om er voor te zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In de verordening staan regels over de thema’s bundeling, ruimtelijke kwaliteit, wonen, werken, recreatie en toerisme, landbouw, natuur, kustverdediging en duurzame energie.

De regels in de verordening zijn een verdere uitwerking van het Streekplan Fryslân 2007 en bevatten de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De Verordening Romte is op 25 juni 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.  

Op 18 februari 2015 is de 1e partiële herziening van de verordening (Romte foar Sinne), met hierin het ruimtelijk beleid voor opstellingen voor zonne-energie, vastgesteld. Het beleid Romte foar Sinne en overige stukken over Sinnestroom kunt u hier vinden.

In 2020 zijn onder duurzame energie nieuwe regels voor zon en wind in de verordening opgenomen.

Geconsolideerde versie

Alle wijzigingen zijn voor de leesbaarheid opgenomen in een nieuwe geconsolideerde versie van de verordening. Deze heeft echter geen juridische status. De juridisch bindende stukken zijn te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, via de knop Plannen zoeken >  / Zoek op kenmerken / typ achter eigenaar Fryslân. 

De Geconsolideerde versie Verordening Romte Fryslân 2014 (versie maart 2021) is onder aan deze pagina te downloaden en staat op de website ruimtelijkeplannen.

Omgevingsverordening

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Verordening Romte vervangen door de Omgevingsverordening. Het ontwerp van de Omgevingsverordening heeft al ter inzage gelegen. De vaststelling door Provinciale Staten zal in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden.