Samen met de gemeente Tytsjerkstradiel werkt de provincie Fryslân aan de plannen voor het kruispunt Quatrebras. In december 2019 hebben we een bewonersavond gehouden. Op basis van de input van deze avond hebben we twee mogelijke oplossingen onderzocht. Een kruispunt met verkeerslichten en een rotonde. Een rotonde viel hierbij af, vanwege de grond die we nodig hebben. Daarom hebben we verder gewerkt aan het kruispunt met verkeerslichten.

Kruispunt met verkeerslichten

Bij het ontwerp hebben we geprobeerd overbodige verharding op te ruimen. Het kruispunt maken we compacter met een minimaal benodigd aantal rijstroken. Rond het kruispunt pakken we ook de parallelwegen, trottoirs en voorsorteervakken aan.

Overzichtskaartje werkzaamheden N919 bij Oosterwolde. Op vier plekken pakken we de weg aan. Meest noordelijk doen we groot onderhoud aan de Schottelenburgweg en 't Oost. Deze werkzaamheden staan gepland voor voorjaar 2022. Een beetje naar onder passen we de Rijweg aan. Dan weer een stuk naar onder is groot onderhoud. Het derde punt, het vervangen van de brug Venekoterweg en het aanpassen van het kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg. In het najaar 2021 starten we met de herinrichting van de Venekoterweg.
Ontwerp herinrichting kruispunt Quatrebras

 Bekijk voor een grotere weergave de nieuwsbrief van februari 2021.

Openbaar vervoer

Door het aanpassen van het kruispunt ontstaat er meer ruimte om de bushaltes aan te pakken. De bushaltes liggen in de huidige situatie verspreid rond het kruispunt. We gaan de bushaltes verplaatsen en dichter bij elkaar aanleggen. Dit bevordert het gemak bij overstappen van de ene op de andere bus.

Fietsers en voetgangers

Het op verkeerde en onveilige plekken oversteken van fietsers heeft u als een belangrijk aandachtspunt aan ons meegegeven. Met het aanpakken van het kruispunt proberen we fietsers te bewegen om bij het kruispunt veilig over te steken via de verkeerslichten. Aan de westzijde van de Woudweg ruimen we een deel van de parallelweg op. Hiermee willen we ontmoedigen dat fietsers op de Woudweg al oversteken. Helemaal voorkomen kunnen we dit niet. Daarom realiseren we aan de westzijde van het kruispunt een nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers. Zo kunnen voetgangers ook veilig oversteken tussen de nieuwe bushaltes. Een aantal parallelwegen vormen we om tot fietspad. Tussen het kruispunt en de rotonde maken we een middengeleider om oversteken door fietsers te voorkomen. Een middengeleider is een verhoogde scheiding tussen twee rijstroken.

Parallelwegen en carpoolterrein

De parallelwegen worden regelmatig gebruikt door sluipverkeer om de verkeerslichten af te snijden. Dit lossen we op door om het kruispunt heen de parallelwegen te veranderen in fietspaden. De parallelwegen langs de Rijksstraatweg blijven bestaan, behalve klein gedeelte op de noordzijde (vanaf Quatrebras gezien) om doorgaand karakter eruit te halen. Op de Oude Commissieweg en de Woudweg kiezen we ervoor om de parallelwegen deels op te ruimen en deels om te vormen tot fietspad. De aanliggende percelen krijgen dan een uitrit op de hoofdrijbaan. Ter hoogte van de bedrijven aan de Woudweg is ervoor gekozen om een aantal gedeeltes als parallelweg te handhaven. Op de tekening zijn de parallelwegen met een oranje kleur aangegeven. Bij het carpoolterrein verwijderen we één uitrit. Het carpoolterrein zelf veranderen we niet.

Samenwerking met gemeente Tytsjerksteradiel

Het ontwerp van kruispunt Quatrebras is in nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel tot stand gekomen. Waar de provincie de Rijksstraatweg (N355) aanpakt inclusief het gehele kruispunt en de bushaltes, pakt de gemeente de Oude Commissieweg en Woudweg aan. De gemeente is druk bezig om de financiering hiervoor rond te krijgen. In de loop van 2021 verwachten wij u hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Riolering (gemeente)

De reconstructie van het kruispunt en de aansluitende wegen is voor ons ook aanleiding om de riolering aan te pakken. Hierbij gaat het om het vervangen van riolering, aanleg van regenwaterleidingen en afkoppelen van regenwater van woningen en wegen. De maatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met de herinrichting van de wegen. Dit is afhankelijk van de financiering en de planning van het gemeentelijke deel. Op het moment dat dit duidelijk is, informeren wij u hierover.

Vitens

Vitens vervangt eind februari 2021 alle drinkwaterleidingen –tussen het kruispunt Quatrebras en Noardburgum. De werkzaamheden starten aan de kant van Quatrebras. Langs de noordelijke parallelweg zijn de werkzaamheden het meest merk- en zichtbaar. Als de werkzaamheden klaar zijn sluit Vitens de huizen op dit deel aan op deze nieuwe leiding. Hiervoor moet het water tijdelijk worden afgesloten in uw woning of bedrijf. Bewoners worden minimaal één dag van te voren door Vitens geïnformeerd met een kaartje in de brievenbus. Vitens heeft met de omliggende bedrijven direct overleg over wanneer en hoe lang het water er tijdelijk af kan.

Planning aanpak kruispunt

  • 1e helft 2021: Werkzaamheden waterleiding (Vitens)
  • 1e helft 2022: Herinrichting kruispunt en Rijksstraatweg (provincie Fryslân)
  • 2e helft 2022: Oude Commissieweg en Woudweg incl. riolering (gemeente Tytsjerksteradiel)

Vragen?

We zijn benieuwd naar uw mening. Wilt u laten weten wat u ervan vindt? Of heeft u nog vragen? Laat het ons weten!

U kunt contact opnemen met de provincie over de Rijksstraatweg (N355), het kruispunt, de verkeerslichten en bushaltes. Stuur een e-mail naar provincie@fryslan.frl o.v.v. Kruispunt Quatrebras. Of bel met 058 - 292 59 25 en vraag naar Arno van den Enden.

Over de Oude Commissieweg, Woudweg en/of de riolering kunt u contact opnemen met de gemeente: Stuur bij voorkeur een e-mail naar gemeente@t-diel.nl o.v.v. afdeling Beheer, kruispunt Quatrebras of bel met 14 0511 en vraag naar Rob de Vries.

Bij vragen over de werkzaamheden van Vitens kunt u contact opnemen met Peter Mulder 06-10 4714 18 of Nico Gaal 06 - 51 15 88 59.