Q&A: Veelgestelde vragen tijdens het webinar

Tijdens het webinar hebben wij veel vragen ontvangen. Omdat er niet genoeg tijd was om alle vragen te beantwoorden, ziet u hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen met daarbij alsnog een antwoord.

Wij vallen niet onder PAS en Interimmers en hadden tot 1994 een vrijstelling die viel onder een verordening in het kader van ruilverkaveling. Staat dit nu gelijk aan PAS of interimmer?

Wellicht valt deze vrijstelling onder een verordening aan te merken als een toestemming (voor het houden van dieren) ten tijde van de referentiedata van N2000-gebieden waar uw project stikstofdepositie op veroorzaakt. In dat geval vormt de vrijstelling onder de verordening uw referentiesituatie. Dit maakt dat uw situatie anders is als bij een interimmer of PAS-melder. Interimmers beschikken niet over een referentiesituatie omdat er geen natuurvergunning is en/of een toestemming ten tijde van de referentiedata. PAS-melders beschikken veelal wel over een referentiesituatie, alleen valt de uitbreiding die is gedaan onder het PAS vaak buiten de referentiesituatie.

Hoe is er een selectie gemaakt uit wie wel en niet geholpen wordt?

Er hangen legalisatiecriteria / voorwaarden aan het legalisatieprogramma. Deze legalisatiecriteria bepalen of een PAS-melder wel of niet in aanmerking komt voor legalisatie. Belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld: Is de PAS-melding ten tijde van het PAS (2015-2019) terecht gedaan of viel de voorgenomen wijziging in de categorie meldingsvrij of vergunningsplichting. En is de wijziging waarvoor een PAS-melding is ingediend ook daadwerkelijk gerealiseerd. De exacte criteria en hoe hieraan getoetst wordt, kunt u teruglezen in het legalisatieprogramma zelf: Legalisatieprogramma PAS-meldingen (rvo.nl)

De minister heeft inmiddels aangegeven dat bij stikstofemissie na 500 meter afstand niet meer kan worden nagegaan waar het precies vandaan komt. Mijn inziens is er dus geen probleem meer. De PAS-melders zitten veel al verder van de N2000-gebieden af.

Voor het berekenen van stikstofdepositie wordt gebruik gemaakt van het wettelijk verplichte rekeninstrument AERIUS Calculator. Vooralsnog berekent AERIUS Calculator tot een maximale afstand van 25 kilometer. Naar verwachting zal eind maart de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met een uitspraak komen over de rekenafstand en geschiktheid van AERIUS Calculator. Bovendien betekent de uitspraak van de minister niet dat er geen stikstofdepositie plaatsvindt verder dan 500 meter van de bron. Legalisatie van PAS-melders blijft noodzakelijk en voorlopig is AERIUS Calculator daarbij het rekeninstrument.

Overijssel wil PAS-melders (tijdelijk) legaliseren d.m.v. niet bemesten van provinciegronden. Zijn er in Friesland PAS-melders te legaliseren door het nieuwe bemestingsverbod op bufferstroken en met de komende afschaffing van derogatie (minder bemesting)?

De reducties door de nieuwe derogatiebeschikking (afschaffing van derogatie) zijn helaas niet in te zetten voor legalisatie van PAS-melders. Hier hebben we langer geleden als provincie wel om verzocht bij LNV. Overigens gaat het in Overijssel, zoals u ook in de vraag benoemd, om een tijdelijke legalisatie. Aan het einde van het jaar zijn de PAS-melders ‘opnieuw’ illegaal. Bovendien is het ook nog de vraag of deze tijdelijke oplossing stand zal houden voor een rechter.

Kun je extern salderen met aankoop van een bedrijf dat nog op een oude hinderwet melkt? (dus zonder NB-wet- of Wnb-vergunning)

Ja, dit is mogelijk indien wordt voldaan aan de provinciale beleidsregels omtrent extern salderen. Hier staat onder meer in opgenomen dat alleen gesaldeerd kan worden met feitelijk gerealiseerde capaciteit. Ook is het van belang dat het saldogevende bedrijf nog in werking is of nog kan zijn, tot het moment van intrekking of wijziging van de toestemming of het sluiten van een overeenkomst tussen de saldogever en de saldo-ontvanger, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, voor de realisering van een project is vereist.

Als ik zelf stikstofruimte koop voor de legalisatie, vergoed de provincie deze kosten ook?

Mocht u een concrete mogelijkheid hebben gevonden om zelf stikstofrechten aan te kopen voor de legalisatie van uw PAS-melding, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Momenteel wordt onderzocht of er geschikte regeling opgezet kan worden, welke niet valt onder staatssteun en waarmee het versnellingsbudget kan worden aangewend. De PAS-melders waartegen een handhavingsverzoek is ingediend, worden met voorrang opgepakt.

Mogen technische oplossingen toegepast worden voor intern salderen?

Door de uitspraken van 7 september en 12 oktober 2022 is de toepassing van emissiearme systemen bij vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming juridisch zeer onzeker geworden. De provincie heeft de toestemmingsverlening voor deze systemen opgeschort, totdat hierover meer duidelijk is. Dit betekent dat er momenteel ook geen positieve weigeringen worden afgegeven voor intern salderen met emissiearme systemen. De minister verwacht medio 2023 een handreiking te kunnen geven voor omgaan met emissiearme systemen in vergunningaanvragen.

Zijn de interimmers ook in beeld? Hoeveel zijn dat? Hoe worden zij gelegaliseerd?

De PAS bood de mogelijkheid aan interimmers om voor hun situatie PAS-melding in te dienen. Met een PAS-melding waren zij op dat moment – volgens de destijds geldende wet- en regelgeving – legaal. Door het vervallen van de PAS beschikken interimmers nu nog niet over een rechtsgeldige toestemming. Indien een interimmer een PAS-melding heeft ingediend en is aangemeld voor het legalisatieprogramma, kan ook een interimmer gelegaliseerd worden als PAS-melder. Er is geen concreet beeld hoeveel interimmers er zijn binnen de provincie. Ook is er naast het legalisatieprogramma PAS-melders geen specifiek legalisatieprogramma voor interimmers.

Ik heb een NB vergunning uit 1973. Is dat mijn reverentie?

Waarschijnlijk bedoelt u dat u beschikt over een vergunning in kader van de Hinderwet. Het kan zijn dat uw vergunning uit 1973 uw referentiesituatie vormt. Dit is het geval indien er nadien geen natuurvergunning is verleend en er op een latere datum niet een (milieu)toestemming is verleend voor een beperktere situatie. Zie voor meer informatie over het bepalen van de referentiesituatie ook de website van BIJ12: Referentiesituatie - BIJ12.

Hoe reëel is het dat PAS melders binnen 1,5 jaar worden gelegaliseerd, gooit de additionaliteit niet in bijna alle gevallen roet in het eten?

Het is in 2021 en 2022 nog niet gelukt om in Friesland PAS-melders te legaliseren middels het legalisatieprogramma. Limburg uitgezonderd, is er landelijk nog geen stikstofdepositieruimte beschikbaar gekomen. Dit betekent dat de opgave om alle PAS-melders binnen het resterende tijdsbestek (2023-2025) groot is en additionaliteit maakt dit nog complexer. Veel zal afhangen van de uitkomsten van de zogenaamde natuurdoelanalyses (NDA’s). Dezen worden per N2000-gebied opgesteld, waardoor het voor nu lastig is om te zeggen waar de opgave voor additionaliteit het grootst zal zijn.

Punt 7: Opkoop PAS melder als ware hij gelegaliseerd is. Hoeveel N-ruimte komt er dan beschikbaar voor legalisering van andere Pas-melders? Is dat de N-depositie in de PAS melding of de N-ruimte in de oorspronkelijke vergunning?

Dat is sterk afhankelijk van de situatie die het betreffende bedrijf voor de PAS had. Met de uitstoot van de (niet gelegaliseerde) PAS-melding kan niet gelegaliseerd worden, met de ruimte uit de situatie van voor de PAS waarschijnlijk wel. Dit zal per geval moeten worden beoordeeld en hangt ook sterk samen met de situering van het bedrijf (nabij andere PAS-melders en (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden).

Hoe wordt het opgelost wanneer er in de directe omgeving niet genoeg stikstofruimte gevonden kan worden en een deel van de depositieruimte wegvalt?

Wanneer er stikstofdepositieruimte dichtbij gevonden kan worden, dan kan deze het meest efficiënt worden benut. Vanwege de maximale rekengrens van 25 kilometer in de rekenprogramma’s van AERIUS, dient de bron / saldogever van de stikstofdepositieruimte binnen 25 kilometer te zijn gelegen van de PAS-melder (de saldonemer). Vooralsnog zijn er geen andere oplossingsrichtingen in beeld voor wanneer er binnen een straal van 25 kilometer geen stikstofdepositieruimte gevonden kan worden.

Krijgen biologische bedrijven ook voorrang?

Bij de legalisatie van PAS-melders krijgen bedrijven met een handhavingsverzoek voorrang. Daarna zal vooral de geografische beschikbaarheid van stikstofdepositieruimte bepalend zijn voor de volgorde van welke PAS-melders gelegaliseerd worden.

Als ik nu extern saldeer d.m.v. aankoop stoppend bedrijf, krijg ik dan later nog de stikstof ruimte v.h. legalisatieprogramma?

Wanneer er door een PAS-melder zelf stikstofruimte wordt aangekocht om zijn situatie te legaliseren en dit wordt vastgelegd in een Wnb-vergunning, dan is legalisatie vanuit het programma is niet meer nodig en valt de PAS-melder buiten het legalisatieprogramma. Er kan gedacht worden aan regelingen en afspraken waarbij de PAS-melder zichzelf legaliseert met stikstofrechten betaald uit eigen middelen, waarna de provincie of het Rijk vervolgens de gemaakte kosten financieel vergoed. Hierbij is het wel van belang dat er geen sprake is van staatssteun. Een dergelijke regeling is helaas nog niet beschikbaar. Het is niet mogelijk dat men vervolgens nog de stikstofdepositieruimte uit het legalisatieprogramma ontvangt, dan zou er latente ruimte gecreëerd worden.

Klopt het dat, met de huidige beperking van het gebruik van emissiearme stalvoeren, het intern salderen vergunningsvrij is?

Intern salderen is níet vergunningsvrij, indien sprake is van een emissiearme stalvloer. Uit de uitspraken van 7 september (ECLI:NL:RVS;2022:2557, ECLI:NL;RVS:2022:2624 & ECLI:NL:RVS:2022:2622) en 12 oktober 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2874), is gebleken dat op basis van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat een activiteit of wijziging, welke gebruikt maakt van een emissiearme stalvloer, significante gevolgen heeft voor de natuur. Het gevolg van deze uitspraak is dat deze projecten vergunningplichtig zijn geworden (ook indien sprake was intern salderen), en een passende beoordeling dient te worden gemaakt.