Komen er bij activiteiten van uw bedrijf meer vluchtige organische stoffen vrij dan is afgesproken? U bent verplicht deze gegevens door te geven aan de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten verplicht deze gegevens indienen bij de provincie.

Omschrijving

Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • chemisch reinigen
 • fabricage van schoeisel
 • lamineren van hout en kunststof
 • vervaardiging van geneesmiddelen
 • coating van hout en
 • bewerking van rubber

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat hoeveel VOS en andere schadelijke producten bij uw activiteiten mogen vrijkomen. Kunt u zich hier niet aan houden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarin staan dan emissiegrenswaarden die voor uw bedrijf gelden.

Komen er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u een complex bedrijf, dan meldt u overschrijding van de emissiegrenswaarden bij de provincie. Bij complexe bedrijven staan de emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

U moet de gegevens bij de provincie aanleveren in de volgende situatie:

 • u heeft een omgevingsvergunning van de provincie
 • u verricht activiteiten waarbij vluchtige organische stoffen en/of andere schadelijke stoffen vrijkomen;
 • de hoeveelheden zijn groter dan afgesproken in uw vergunning.

Aanpak

Als u merkt dat er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrijkomen dan afgesproken, neemt u direct contact op met de gemeente of met de provincie.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.