Als belanghebbende kunt u aan de overheid vragen om een openbare weg ontoegankelijk te maken voor het verkeer. U dient hiervoor verzoek in bij de beheerder van de weg.

Omschrijving

Het Rijk, provincie, gemeenten en Wetterskip Fryslân hebben openbare wegen en paden in beheer. De overheid die een weg onderhoudt, kan besluiten deze te ‘onttrekken aan het openbaar verkeer’. Dit betekent dat de weg (tijdelijk) niet toegankelijk is voor het verkeer.

Meestal neemt een wegbeheerder dit besluit zelf, als een weg wordt aanpast, bij nieuwe wegaanleg of voor het verbeteren van het milieu of de verkeersveiligheid.

Vindt u dat u belang heeft bij het afsluiten van een weg of pad voor alle verkeer? Dan kunt u hiervoor op grond van artikel 11 van de Wegenwet een verzoek indienen bij de gemeente die de weg onderhoudt. Betreffende gemeente zal bij de beslissing op dit verzoek een afweging maken tussen de (algemene) veiligheids- en bereikbaarheidsbelangen en andere belangen.

Voorwaarden

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Er zijn wel voorwaarden:

  • u bent belanghebbende;
  • de weg wordt onderhouden door de gemeente.

Voor wegen die worden beheerd door het Rijk, de provincie of een waterschap kunt u geen verzoek tot onttrekking aan het verkeer indienen. U kunt wel bezwaar maken tegen besluiten die een overheid hierover zelf neemt.

Bezwaar en beroep

Verzoek tot onttrekking aan het openbaar verkeer:

Weigert de betrokken gemeente aan uw verzoek te voldoen? Dan kunt u beroep indienen bij Gedeputeerde Staten en vervolgens bij de Rechtbank.

Als de provincie een besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer neemt en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken, of afhankelijk van de gevolgde procedure, een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten. Bent u het niet eens met het besluit op bezwaar of zienswijze? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link).

Contact opnemen

Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie