Natuurbeheerplan 2023

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 10 oktober 2022 het Natuurbeheerplan Fryslân 2023 en de Reactienota NBP Fryslân 2023 vastgesteld.

Wat staat in het natuurbeheerplan?

In het natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Digitale kaart

Deze kaart geeft een indicatie over de subsidiemogelijkheden. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Een natuurbeheertype geeft aan waarvoor, mits opengesteld, subsidie aangevraagd kan worden. De ambitiekaart geeft aan welk beheer op langere termijn wenselijk is. In het Natuurbeheerplan Fryslân 2023 kunt u hierover meer lezen.

Als u de grote kaart opent in een nieuw tabblad kunt u via de knop “Content” (linksboven) wisselen van kaartbeeld. Zo kunt u naast de beheertypenkaart ook nog de ambitiekaart, agrarische zoekgebiedenkaart en alle wijzigingen ten opzichte van het vorige plan inzien.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het genomen besluit of de weergaven op de digitale kaarten. Dan kunt u van 14 oktober tot en met 24 november 2022 een beroepschrift indienen tegen het Natuurbeheerplan Fryslân 2023. U kunt een beroepsschrift indienen wanneer:

  • u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp Natuurbeheerplan 2023, of;
  • u kunt aantonen dat u door omstandigheden geen zienswijze op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2023 kon indienen, of;
  • de wijzigingen naar aanleiding van een ingediende zienswijze een negatief effect voor u hebben.

Een beroepschrift kunt u indienen van 14 oktober tot en met 24 november 2022 bij de Rechtbank Noord-Nederland afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In het beroepschrift dient u in elk geval te vermelden:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u het beroepschrift indient;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u een beroep indient;
  • Waarom u het beroep indient.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer kun u vinden op de landelijke site www.bij12.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Zij helpen u graag verder.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.