Natuurbeheerplan 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 29 juni 2021 het  Natuurbeheerplan Fryslân 2022 en de Reactienota NBP Fryslân 2022 vastgesteld.

Wat staat in het natuurbeheerplan?

In het natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Digitale kaart

Deze kaart geeft een indicatie over de subsidiemogelijkheden. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Een natuurbeheertype geeft aan waarvoor, mits opengesteld, subsidie aangevraagd kan worden. De ambitiekaart geeft aan welk beheer op langere termijn wenselijk is. In het Natuurbeheerplan Fryslân 2022 kunt u hierover meer lezen.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Als u de grote kaart opent in een nieuw tabblad kunt u via de knop “Content” (linksboven) wisselen van kaartbeeld. Zo kunt u naast de beheertypenkaart ook nog de ambitiekaart, agrarische zoekgebiedenkaart en alle wijzigingen ten opzichte van het vorige plan inzien.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het genomen besluit of de weergaven op de digitale kaarten. Dan kunt u van 3 juli tot en met 15 augustus 2021 een beroepschrift indienen tegen het Natuurbeheerplan Fryslân 2022. U kunt een beroepsschrift indienen wanneer:

  • u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp Natuurbeheerplan 2021, of;
  • u kunt aantonen dat u door omstandigheden geen zienswijze op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2021 kon indienen, of;
  • de wijzigingen naar aanleiding van een ingediende zienswijze een negatief effect voor u hebben.

Een beroepschrift kunt u indienen van 3 juli tot en met 15 augustus 2021 bij de Rechtbank Noord-Nederland afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In het beroepschrift dient u in elk geval te vermelden:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u het beroepschrift indient;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u een beroep indient;
  • Waarom u het beroep indient.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer kun u vinden op de landelijke site www.bij12.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Zij helpen u graag verder.