Voert uw bedrijf activiteiten uit die nadelige gevolgen hebben voor het milieu? Dan moet u jaarlijks verplicht een milieuverslag opstellen over uw bedrijf. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie Fryslân. U stuurt het integrale PRTR-verslag jaarlijks in voor 1 april.

Omschrijving

Voert uw industriële bedrijfsactiviteiten uit die nadelig zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u jaarlijks een milieurapportage opstellen over uw bedrijf. Dit heet het integraal PRTR-verslag. PRTR is de afkorting van Pollutant Release and Transfer Register(externe link) (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen). Ook de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem vallen hieronder.

Overschrijdt uw bedrijf de drempelwaarde van één of meer stoffen op de stoffenlijst (zoals methaan, koolmonoxide of kooldioxide)? Dan moet u de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen rapporteren aan de instantie die de omgevingsvergunning verleende. De drempelwaarde van een stof bepaalt of het bedrijf rapportageplicht heeft voor die stof. U stuurt het verslag via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het komt bij de juiste instantie terecht en de gegevens worden daarna naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een industrieel bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, productie en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, de voedsel- en drankensector (als het gaat om dierlijke en plantaardige producten) en bepaalde overige activiteiten;
  • Uw bedrijf voldoet aan de capaciteitseisen (in Bijlage I van de PRTR-verordening) en valt daarmee onder de PRTR-regeling;
  • Uw bedrijf overschrijdt drempelwaarden voor de uitstoot en heeft daardoor de plicht een PRTR-verslag te maken. U vindt de drempelwaarden in Bijlage II van de PRTR-verordening.

Aanpak

U stuurt het verslag op voor 1 april na het verslagjaar. U maakt daarbij gebruik van Het elektronisch milieujaarverslag(externe link) (e-MJV).
Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens vertrouwelijk behandeld worden? Dien dan een verzoek in bij de instantie die uw omgevingsvergunning heeft verleend.

Contact opnemen

U stuurt het verslag naar de instantie die u de omgevingsvergunning verleende. Dat kan zijn de provincie, de gemeente, het waterschap, de directie van Rijkswaterstaat of het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Contact opnemen met de provincie