Bent u van mening dat een bedrijf het milieu vervuilt? Of heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u een verzoek tot handhaving doen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Bedrijven moeten zich houden aan de regels uit de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarnaast staan er milieuregels in het gemeentelijk omgevingsplan en in de provinciale Omgevingsverordening Fryslân. De milieuregels zijn er op gericht om nadelige gevolgen van milieubelastende activiteiten te voorkomen of te beperken.  De regels in een omgevingsplan of omgevingsverordening gaan vooral over lokale milieueffecten, zoals geluids- en geuroverlast. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie Fryslân vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in.

Aanpak

Om uw handhavingsverzoek in te dienen, heeft u nodig:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient;
 • een beschrijving van de overtreding.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie Fryslân kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U dient het handhavingsverzoek in bij de provincie Fryslân. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Friese Omgevingsdienst FUMO(externe link).

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.