Milieubelastende activiteiten, gedoogverklaring

Kunt u niet aan de milieuregels voldoen die voor uw bedrijf van toepassing zijn? Dan bestaat de mogelijkheid om een gedoogverklaring aan te vragen. In uitzonderlijke gevallen kunnen Gedeputeerde Staten een verklaring afgeven waarin staat dat gedurende een beperkte periode activiteiten worden toegestaan (gedoogd). Er wordt dan niet handhavend opgetreden. Er kunnen voorwaarden in de gedoogverklaring worden opgenomen waaraan u zich dient te houden.  U kunt een gedoogverklaring aanvragen bij de provincie Fryslân.

Voorwaarden

U kunt een gedoogverklaring aanvragen wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een overmachts- of een overgangssituatie;
 • Er is een complete aanvraag voor een vergunning ingediend bij de provincie. Bovendien is er goede kans dat de vergunning wordt verleend;
 • Er zijn zwaarwegende redenen voor de gedoogverklaring;
 • De activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden;
 • De belangen van derden worden niet geschaad;
 • U toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels;
 • U als bedrijf stelt een schriftelijke verklaring op waarin u aangeeft bereid te zijn de gestelde afspraken na te leven.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek wordt een beslissing genomen door de provincie Fryslân.

Contact opnemen

U vraagt de gedoogverklaring aan via de FUMO(externe link). Heeft u een Seveso-inrichting? Dan vraagt u de gedoogverklaring aan bij de Omgevingsdienst Groningen(externe link). U kunt ook contact opnemen met de provincie Fryslân.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.