Naam adviseur

  • Klimaatroute

Expertise adviseur

  • Projectmatige verduurzamingstrajecten voor vastgoedeigenaren

Vestigingsplaats

  • Amsterdam
Logo Klimaatroute.nl. Het is een omgedraaide groene druppel met daarin de tekst KLIMAATROUTE.NL in witte letters

In 2020 heel Nederland klimaatneutraal!

Visie of illusie? Klimaatroute gelooft dat iedereen de stap naar duurzaamheid zal maken, wanneer klimaatbewust handelen een direct kostenvoordeel oplevert en voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. Onder het mom van Groener, Beter & Goedkoper, maken wij gebruik van een slimme combinatie van producten en diensten, waardoor u het milieu helpt en direct kosten bespaart. 

Inmiddels hebben we door samenwerkingen met o.a. de gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, sportbonden, brancheverenigingen en energieleveranciers ruim 35.000+ organisaties en particulieren succesvol mogen begeleiden bij het verduurzamen en het verlagen van de energierekening. Klimaatroute is hiermee veruit de meest effectieve tool op de markt om uw met gebouwportfolio’s aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Door middel van ons door onszelf ontwikkelde QuickScan programma met online gebouwdossier(s) combineren we de laatste technologische mogelijkheden voor het geven van energieadvies met onze jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties. Niet alleen besparen deelnemers hierdoor op de energie kosten en is er veel resulterende reductie in CO2 uitstoot. Het is ook duidelijk een boost voor de regionale economie. Voor alle investeringen die gedaan worden als gevolg van onze projecten zoeken we uitvoerders in eerste instantie lokaal zonder hier zelf een belang in te hebben.

We zijn een jong bedrijf en werken met onze ruim 150 medewerkers door heel Nederland aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het team van Klimaatroute is vastberaden om een grote impact te maken op de energietransitie in Nederland. Al onze adviseurs zijn opgegroeid met klimaatverandering en zullen moeten leven met de gevolgen ervan. Elke bijdrage die ons team kan leveren aan het beperken van deze gevolgen grijpen we met beide handen aan.

Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen. Graag aangeven bij welk moment u advies wilt / kunt geven. Graag ook met een aantal reeds gerealiseerde voorbeeldprojecten.

Een man en een vrouw staan in een weiland met een huis op de achtergrond. Beiden hebben een map met papieren in de hand en de man wijst met zijn vinger naar rechts.

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund. Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

Opname en Energiescan: Klimaatroute voert met een ervaren adviseur (EP-U – NTA8800) de opname uit bij de ondernemer op locatie. Tijdens de opname zal het gebruikersgedrag alsmede de energierekening/factuur besproken en geanalyseerd worden. Tevens worden vijf zaken van het gebouw gebonden energiegebruik geïnventariseerd:

  1. Thermische schil;
  2. Verlichting;
  3. Monitoring & sturing;
  4. Klimaatinstallaties & inregeling;
  5. Duurzame opwekking.

De QuickScan van Klimaatroute biedt over de te nemen maatregelen zowel technisch als financieel advies. Bovendien gaat het advies in detail in op de voor de branche geldende wettelijke verplichtingen, hiervoor is de speciale Energy Audit software toegevoegd aan de QuickScan methodiek. Deze software verwerkt de relevante Erkende Maatregelenlijst in de opname applicatie van Klimaatroute. Zo kan de adviseur nooit iets missen. Het resultaat is een overzichtelijke lijst met uit te voeren maatregelen, zoals opgenomen in het voorbeeldrapport. Het rapport wordt binnen 5 werkdagen na opname digitaal gegenereerd en wordt als aparte webpagina (voorbeeldrapport) gepresenteerd en vervolgens ook verwerkt in de CSR-software waarin later de Routekaart gemaakt wordt in de stap Advies en Businesscase. Per maatregel staat de jaarlijkse energie, CO2- en kostenbesparing vermeld. Tevens wordt de benodigde investering, terugverdientijd en het rendement berekend en gepresenteerd. Het rapport wordt met de vastgoedeigenaar besproken en waar nodig aangepast.

Klimaatroute heeft deze werkwijze bij meer dan 35.000 locaties uitgevoerd in opdracht van tientallen gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Desgewenst leveren wij referentieprojecten op. In al deze projecten is ook de volgende stap van het proces meegenomen: Advies en Businesscase.

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

Via de persoonlijke pagina van de vastgoedeigenaar (ook toegankelijk voor de opdrachtgever) wordt het advies real-time inzichtelijk. We maken een vervolgafspraak om de resultaten te bespreken. Hier start het traject begeleiding bij de uitvoering van maatregelen. De adviezen worden om te beginnen individueel besproken en waar nodig verder verrijkt of aangescherpt. Samen met de vastgoedeigenaar wordt de “Routekaart” module van het advies ingevuld. Dit deel van de software stelt de adviseur in staat om een meerjarenplanning te maken en geadviseerde maatregelen in de tijd te zetten. Per maatregel wordt de impact bijgehouden, zoals de benodigde investering en de bijbehorende kostenbesparing. Er wordt in overzichten duidelijk gemaakt dat het uitvoeren van een maatregel vandaag (bijvoorbeeld een quick-win als LED verlichting) in de tijd budget kan vrijmaken voor het uitvoeren van een “zwaardere” maatregel (gevelisolatie) over bijvoorbeeld 10 jaar.

Routekaart van energielabel C naar A.  Maatregelen zoals zonnepanelen, Dakisolatie, TL Led verlichting en isolatie spouwmuur laten zien waar ze in 2020 staan en waar ze in 2024 naar toe willen.

De impact van de maatregelen op de CO2 uitstoot wordt uiteraard ook inzichtelijk gemaakt en afgezet ten opzichte van het referentiejaar. Zo kan worden gemonitord hoe de actuele stand van de verduurzaming zich verhoudt tot de overeengekomen doelstellingen en of deze doelstellingen op basis van het advies nog wel realistisch of anderzijds nog wel ambitieus zijn. Ze worden eventueel bijgesteld.

Grafiek van CO2 uitstoot waar in 2020 bijna 25 ton op staat en het wordt ieder jaar lager met een streefgetal in 2024 van nog geen 10 ton.

Als eerste worden natuurlijk maatregelen ingepland waarmee het gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. Zo geeft de software na opname met 95% accuratesse de impact op het energielabel weer. Maatregelen om te komen tot energielabel C worden dus op zeer korte termijn gepland als het een kantoorpand betreft, vanwege de label C verplichting. De Routekaart geeft voor elke stap in het verduurzamingsplan aan wat na uitvoer van de maatregelen het nieuwe indicatieve label wordt, zodat niet alleen naar label C in 2023 maar ook naar label A in 2030 kan worden toegewerkt. Eventuele werkzaamheden die opgenomen zijn in een bestaand MJOP en invloed hebben op de te nemen maatregelen kunnen ook worden opgenomen in de Routekaart. Dit kan grote invloed hebben op te maken keuzes. Als bijvoorbeeld het vervangen van het bitumen in 2023 in het MJOP staat is dat een goed jaar om tegelijk zonnepanelen en dakisolatie mee te nemen.

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.

In onze ervaring werkt het altijd goed om direct te beginnen met het uitvoeren van no-regret maatregelen met een korte terugverdientijd (laaghangend fruit) indien die nog aanwezig zijn. Dit heeft een aantal redenen, de maatregelen zijn vaak verplicht voor de energiebesparingsplicht en moeten dus op korte termijn uitgevoerd zijn. Het snel uitvoeren van deze maatregelen maakt daarnaast budget vrij verderop in de Routekaart voor verdere verduurzaming. Bovendien hebben we bij Klimaatroute gemerkt dat energie-efficiëntie “verslavend” werkt. Een organisatie die ziet dat energiebesparing helemaal niet zo lastig hoeft te zijn en bovendien het resultaat ervan daadwerkelijk ervaart heeft een grotere kans om in de toekomst meer duurzame keuzes te maken. Maatregelen als LED verlichting, regeltechniek, appendage,- en leidingisolatie, etc. zijn over het algemeen zeer eenvoudig en zonder grote investeringen (cq. Ingewikkelde inkoopprocessen) toe te passen. Hier wordt zo snel als mogelijk mee begonnen.

Kapitaalintensievere maatregelen worden verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld in een Return on Investment (ROI) sheet die naast een financiële uitwerking van investeringen en/of financieringen ook ruimte biedt voor kwalitatieve eisen. Met de vastgoedeigenaar wordt besproken welke kwalitatieve keuzes belangrijk zijn en zo komt een soort “programma van eisen” tot stand. In één document kunnen alle aanbiedingen zowel financieel als kwalitatief met elkaar vergeleken worden. Alle geconcretiseerde maatregelen worden continue bijgewerkt in de Routekaart zodat zowel de opdrachtgever als de vastgoedeigenaar een volledig overzicht van de stand van zaken hebben.

Collectiviteit: De CSR-software is uitermate geschikt om kansen voor collectiviteit te ontdekken en benutten dankzij de portfolio analyse. In deze analyse kan een gebouweigenaar van meerdere panden (bijvoorbeeld een scholengemeenschap of een gemeente) de Routekaarten van alle gebouwen in één overzicht zien. Zo wordt in één beeld duidelijk welke locaties bijvoorbeeld dakisolatie hebben gepland in een bepaald jaar. Omdat één vastgoedeigenaar bij ons altijd één vast aanspreekpunt heeft (de vaste adviseur) zijn deze kansen voor collectieve uitvoering eenvoudig te benutten.

Klimaatroute heeft met deze werkwijze vooral ervaring opgedaan in het programma “De Groene Club”. Een samenwerking met de KNVB en NOC*NSF waarbij we meer dan 1.200 sportclubs in Nederland helpen met het verduurzamen van hun accommodatie. De werkwijze met onafhankelijke offertevergelijkingen is hier uitgebreid getest en werkt erg goed.