Wilt u op, in of langs een provinciale weg een kabel of leiding aanleggen, wijzigen of verwijderen? Dit mag alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning van de provincie Fryslân heeft of als de provincie hier een advies met instemming voor heeft gegeven.

Omschrijving

Als u op, in of langs een weg een activiteit voor een kabel of leiding wilt verrichten, controleer dan eerst wie de beheerder is van deze weg. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fryslân, zijn in de Omgevingsverordening Fryslân beperkingsengebieden aangewezen. Binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ heeft u voor diverse activiteiten een vergunning nodig. Op activiteiten voor kabels en leidingen is artikel 7.10 van de Omgevingsverordening Fryslân van toepassing.

De aanvraag voor een kabel of leiding kan worden geweigerd, als er bijvoorbeeld geen ruimte beschikbaar is of er bestaat een aanmerkelijke kans is op schade aan de weg. Dit risico doet zich in ieder geval voor in de buurt van tunnels, aquaducten of andere onderdoorgangen, waarbij folieconstructies zijn toegepast.

Ook kan het zijn dat u op een later moment aanpasingen moet doen voor de kabel of leiding, omdat de provincie bijvoorbeeld een rotonde gaat aanleggen.

Misschien hebt u ook toestemming nodig voor andere activiteiten. Voor graven is in het gemeentelijk omgevingsplan vaak een vergunningplicht opgenomen. In dat geval hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor omgevingsplanactiviteit. Gaat u ook bouwen? Dan hebt u misschien ook een omgevingsvergunning nodig voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit.

U heeft de mogelijkheid om voor alle activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen voor de ‘activiteit in beperkingengebied provinciale wegen’. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Voorwaarden

Voor deze activiteit gelden verschillende voorwaarden, waaronder:

 • de activiteit valt binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’, als bedoeld in de Omgevingsverordening Fryslân;
 • bij vergunningen zijn er voorschriften voor het beschermen van en de instandhouding van de weg, de verkeersveiligheid, de zorg voor de bereikbaarheid, het waarborgen van aansprakelijkheid, wijze van uitvoering van de activiteit etc.;
 • u voldoet aan de verplichtingen in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon). Hieronder valt het doen van oriëntatie- en graafmeldingen: (KLIC-melding)(externe link)(eksterne keppeling) bij het Kadaster;
 • uw activiteit heeft geen nadelige gevolgen voor de binnen het beperkingengebied gelegen landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten of aardkundige, archeologische en ecologische waarden.

Online aanvragen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het (eksterne keppeling)  Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen.

U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het (eksterne keppeling) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u voor de activiteit: ‘Activiteit op of nabij een provinciale weg (activiteit in beperkingengebied) – Aanvraag vergunning (Provincie)’.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet dient uw aanvraag in bij het juiste bevoegd gezag. Dat kan de provincie zijn (voor een beperkingengebied-activiteit) of de gemeente (bij meer activiteiten in één keer).

Voor de vergunningaanvraag is Digi-D of e-herkenning nodig. Lukt het u

Aanpak

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket(eksterne keppeling).
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding hoeft te doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in met eHerkenning.

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link)(eksterne keppeling) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link)(eksterne keppeling). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link)(eksterne keppeling).

Contact opnemen

U vraagt de vergunning voor een kabel of leiding in het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(eksterne keppeling). Daarin staat genoemd welke informatie u moet aanleveren. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.

Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Contact opnemen met de provincie

Meer informatie

De Beleidsregel kabels en leidingen Fryslân 2023(eksterne keppeling) geeft aan hoe door Gedeputeerde Staten een aanvraag wordt beoordeeld.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket(eksterne keppeling).