De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de hele provincie belangrijk is. Denk daarbij aan infrastructuur, grote bedrijventerreinen, uitbreiding natuurgebieden enzovoorts. Een deel van de regels uit een projectbesluit komt in het omgevingsplan van de gemeente terecht. Andere regels gelden als een soort vergunningvoorschriften bij de uitvoering van het projectbesluit van de provincie.

Omschrijving

De provincie kan besluiten, al of niet op aanvraag, een (bouw)project van provinciaal belang te realiseren. Een project van provinciaal belang houdt in dat de provincie hierover een beslissing mag nemen (en niet de gemeente of het rijk). Met een zogeheten projectbesluit kan de provincie ook vergunningen verlenen zonder een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan of het provinciaal inpassingsplan te hoeven afwachten. Een 'inpassingsplan' is voor de provincie wat een bestemmingsplan is voor de gemeente. De provincie doet openbare kennisgeving van het voornemen een projectbesluit te nemen.

De provincie maakt een voorlopig besluit, het zogenoemde ontwerpbesluit, bekend op de website van de provincie en in de betreffende gemeenten. Daarnaast wordt het aangekondigd in de Staatscourant. U kunt het ontwerpbesluit inzien op de website van de provincie en hierop binnen zes weken schriftelijk of mondeling reageren. Uiterlijk twaalf weken na afloop van de inzagetermijn stelt de provincie het projectbesluit vast. Zij maakt dit opnieuw binnen twee weken bekend op de website, en daarnaast in de Staatscourant. Hebt u gereageerd op het voorlopige besluit, dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve projectbesluit. In dit stadium is het voor degenen die belanghebbende zijn en eerder een reactie (een 'zienswijze') hebben ingestuurd nog mogelijk om in beroep te gaan. U kunt dit doen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Binnen één jaar nadat de beroepstermijn is verlopen moet de provincie een ontwerp voor een (nieuw) inpassingsplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met het projectbesluit.

Als u een projectbesluit aanvraagt, kan de provincie dit verzoek afwijzen. Provinciale Staten nemen hierover binnen acht weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar en beroep aantekenen.

Let op! Het projectbesluit is vanaf 1 oktober 2010 onderdeel van de Omgevingsvergunning geworden. Meer informatie over de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

Voorwaarden

Het staat iedereen vrij om het ontwerpprojectbesluit in te zien en daarop te reageren. Als u belanghebbende bent kunt u bezwaar en beroep instellen tegen de afwijzing van een aanvraag om een projectbesluit.

Termijn

De periode voor onderzoek hangt af van de complexiteit en de impact van een project.

U heeft 6 weken de tijd om de provincie te schrijven of te spreken over de voorkeursbeslissing voor een ontwerpprojectbesluit. Uiterlijk 12 weken na het einde van de inzagetermijn stelt de provincie het projectbesluit vast. De provincie maakt dit binnen 2 weken bekend op de provincie-website, op Omgevingsloket.nl en in de Staatscourant.

Als u een projectbesluit aanvraagt, kan de provincie wij dit verzoek afwijzen. De provincie neemt binnen 8 weken na het ontvangen van uw verzoek een besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar en beroep aantekenen.

Bezwaar en beroep

Als de provincie uw verzoek voor een projectbesluit afwijst, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Wanneer de provincie uw bezwaar afwijst, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Tijdens de inspraakperiode kunt u reageren op de voorkeursbeslissing met projectbesluit. Nadat de provincie een definitief projectbesluit heeft vastgesteld, kunt u hier tegen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact opnemen

U kunt de voorkeursbeslissing en het definitieve projectbesluit bekijken op de website van de provincie en op Omgevingsloket.nl. Uw reactie kunt u sturen aan de provincie.

Heeft u gereageerd op de voorkeursbeslissing? Dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve projectbesluit.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.