Inzage provinciaal inpassingsplan

Let op

Sinds 1 januari 2024 noemen we een inpassingsplan een projectbesluit. Heeft de provincie voor die datum al een ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd? Dan geldt wat hieronder staat.

Om dingen te kunnen regelen die voor de provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald gebied een inpassingsplan opstellen. Regels uit het inpassingsplan worden onderdeel van een gemeentelijk omgevingsplan. De provincie maakt vooraf eerst een ontwerpinpassingsplan. Iedereen kan dit plan bekijken tijdens de inzageperiode van 6 weken. Ook kan iedereen er dan op reageren. U kunt het ontwerpinpassingsplan bekijken op de website van de provincie, op de website Ruimtelijkeplannen.nl of op het provinciehuis.

Omschrijving

Als het gaat om dingen die voor de hele provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassingsplan maken. Een provinciaal inpassingsplan kunt u vergelijken met een omgevingsplan in een gemeente. De provincie moet dit aan de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) laten weten. De gemeente mag dan niet langer voor dat grondgebied regels in het omgevingsplan maken.

Voor het inpassingsplan neemt de provincie eerst een voorbereidingsbesluit. Dit besluit staat 6 weken lang op de website van de provincie. Daarna maakt de provincie een ontwerpinpassingsplan. Iedereen heeft het recht om het ontwerpinpassingsplan te bekijken en hierop te reageren tijdens de inzageperiode van 6 weken. De provincie maakt deze inspraakprocedure bekend op de website en het staat ook in de Staatscourant. Ook als de provincie geen voorbereidingsbesluit heeft genomen, laat zij weten dat ze een inpassingsplan gaat maken.

U kunt het ontwerpinpassingsplan 6 weken lang bekijken:

  • op de website van de provincie
  • op de website Ruimtelijkeplannen.nl
  • op het provinciehuis

Als u het aan de provincie vraagt, kunt u de stukken ook buiten kantooruren bekijken of uitleg krijgen in een gesprek.

Termijn

12 weken na het einde van de inzagetermijn maakt de provincie het inpassingsplan definitief. De provincie maakt dit binnen 2 weken bekend op de website en in de Staatscourant. Als u gereageerd heeft op het ontwerpplan, dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve besluit.

Bezwaar en beroep

Uw bezwaar op het inpassingsplan kunt u binnen 6 weken aan de provincie sturen. Bent u het niet eens met het definitieve besluit over het inpassingsplan? Dan kunt u alleen in beroep gaan als u

  • betrokkene bent en
  • eerder heeft gereageerd op het inpassingsplan

U gaat in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact opnemen

U kunt het ontwerpinpassingsplan 6 weken lang bekijken op de website van de provincie, in het provinciehuis en op de website Ruimtelijkeplannen.nl. In deze 6 weken kunt u reageren op het ontwerpinpassingsplan door de provincie te schrijven of te spreken.