Inzage in aanwijzing zwemlocaties

De provincie wijst elk jaar de locaties aan waar mensen tijdens het zwemseizoen mogen zwemmen. Bent u het niet eens met de aangewezen locaties? Tijdens de inzageperiode kunt u reageren.

Omschrijving

De provincie Fryslân wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt mogen worden. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

De provincie Fryslân maakt eerst een aanwijzingsontwerp voor de zwemlocaties. U kunt dit aanwijzingsontwerp inzien bij de provincie tijdens de inzageperiode. U mag hier ook op reageren. 

De provincie Fryslân laat weten wanneer het ontwerp van de aanwijzing bekend is. Provincie Fryslân doet dit onder andere via deze website, via de website van FUMO(externe link) en in de gemeenten waar de zwemlocaties liggen. Deze mededeling doet de provincie Fryslân ook in één of meer kranten en in het Provinciaal Blad. Het Provinciaal Blad is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Voorwaarden

De zwemlocatie moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De locatie wordt door een groot aantal personen bezocht;
  • Een locatie is niet 5 jaar achter elkaar in de klasse 'slecht' ingedeeld.

De provincie betrekt bij de aanwijzing onder andere de infrastructuur en faciliteiten die het zwemmen bevorderen.

Termijn

De inzagetermijn duurt 6 weken. Na afloop van de inzagetermijn stelt de provincie de aanwijzing definitief vast. Zij maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op de website en in het Provinciaal Blad. Het Provinciaal Blad is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Bezwaar en beroep

De inzagetermijn duurt 6 weken. U kunt binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren op het ontwerp. Dit kan als u in de provincie Fryslân woont of op een andere manier te maken heeft met de zwemlocatie. U krijgt dan persoonlijk bericht over de definitieve aanwijzing.

Belanghebbenden kunnen tegen de definitieve aanwijzing beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de aanwijzing definitief.

Contact opnemen

U kunt het ontwerp van de aanwijzing inzien bij de provincie Fryslân en in het Provinciaal Blad via www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FUMO(externe link) of via zwemwater@fumo.nl.

Contact opnemen met de provincie