De regeling is gesloten i.v.m. bereiken subsidieplafond.

Rechtspersonen maar ook niet-rechtspersonen zonder commerciële insteek kunnen subsidie aanvragen voor Internationale contacten. Het gaat om uitwisselingen en culturele activiteiten die georganiseerd worden tussen jonge Friestaligen en Europese minderheidstaalgroepen. Er kan worden aangevraagd door bijvoorbeeld scholen (voortgezet onderwijs, mbo, hbo ), jonge theatermakers, jonge schrijvers, jonge journalisten, jonge filmmakers, jonge dichters en jonge muzikanten. De regeling is open van 3 april 2023 tot en met 26 oktober 2023. Het subsidieplafond is € 20.000,-.

Hoogte van de subsidie

De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • a. Reiskosten voor leerlingen, docenten, muzikanten, dichters, schrijvers, theatermakers voor maximaal € 450,- per persoon, met een maximum van € 4.500 per aanvraag;
  • b. Verblijfskosten voor in de taalregio voor maximaal € 70,- per nacht per persoon, met een maximum van vier nachten per persoon, met een maximum van € 2.800;
  • c. Kosten voor het organiseren van culturele activiteiten met focus op Friese taal als een van de Europese talen voor maximaal € 1.500,- de aanvraag.

Loonkosten en kosten voor adviesdiensten zijn niet subsidiabel.

Overige informatie

De subsidie wordt verdeeld op basis van binnenkomst, waarbij de ontvangstdatum wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag volledig is. De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 3.2 onder e van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân(eksterne keppeling). Het bijbehorende subsidieplafond(eksterne keppeling) is € 20.000. Nadat het plafond is bereikt, kan geen subsidie meer verleend worden.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Met onderstaand aanvraagformulier dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld voor de regeling. Binnen de openstellingstermijn kunt u het formulier met de gevraagde bijlagen per post opsturen of afgeven bij de balie van het provinciehuis.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Subsidies via telefoonnummer 058 -292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.