Interbestuurlijk toezicht

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) is de wettelijke toezichtstaak die een provincie heeft op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Vanaf 2012 is de ‘Wet revitalisering generiek toezicht’ hierop van toepassing. Met deze wet is het toezicht door de provincie op lokale overheden sterk vereenvoudigd. Dit is gedaan om het toezicht soberder, transparanter en efficiënter te maken.

De provincie richt zich als toezichthouder op de volgende domeinen:

  • Archief en informatiebeheer;
  • Huisvesting verblijfsgerechtigden;
  • Fries;
  • Monumentenzorg;
  • Omgevingsrecht;
  • Ruimtelijke ordening;
  • Water.

Ook houdt de provincie toezicht op de financiële positie van gemeenten en Wetterskip Fryslân. Daar waar mogelijk laten we deze twee soorten toezicht samen optrekken. 

De aanpak van de provincie Fryslân

In afstemming met gemeenten en Wetterskip Fryslân wordt op basis van een risicoanalyse een toezichtplan opgesteld. In het toezichtplan staan de grootste risico’s en de verbeteracties beschreven.

De aanpak gaat uit van samenwerking, maar de provincie behoudt de mogelijkheid om de interventieladder op te gaan vanuit haar wettelijke toezichtrol. 

Ingrijpen gebeurt alleen als wettelijk vastgelegde taken niet of niet juist worden uitgevoerd. Ook als besluiten in strijd zijn met het algemeen belang of het recht. In deze gevallen kan de provincie gebruik maken van de volgende instrumenten:

  • Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing; bij taakverwaarlozing kan de provincie de taak overnemen.
  • Schorsing en vernietiging; als er besluiten worden genomen die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang, dan kan het besluit worden voorgedragen voor schorsing of vernietiging.

Klacht en bezwaren

Heeft u een klacht of melding over hoe een gemeente of het Wetterskip haar taken uitvoert? Dan kunt u dit melden bij de provincie via meldingibt@fryslan.frl.

Relevante links