Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie? Of tegen een besluit van een organisatie die namens de provincie handelt? En is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

Omschrijving

U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan. Tegen sommige besluiten van de provincie kunt u meteen in beroep gaan.  

U krijgt een brief van ons met de beslissing op uw bezwaar. In deze brief staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is vaak bij de rechtbank.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat laten doen. Wilt u iemand anders uw beroep laten indienen of tijdens de zitting spreken? Dan moet u deze persoon toestemming geven met een machtiging.

Het besluit op uw eerdere bezwaar blijft gelden tot er een besluit is op uw beroep. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet geldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

Aanpak

U vult digitaal het formulier voor een beroepschrift in. U kunt ook zelf een beroepschrift maken. In uw beroepschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het beroepschrift
  • het besluit van ons waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit
  • uw handtekening

Uw beroepschrift moet in het Nederlands geschreven zijn. Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn, bijvoorbeeld de beslissing op uw bezwaar. De stukken die meestuurt mogen wel in een andere taal. U moet dan wel een Nederlandse vertaling erbij doen.

Wilt u iemand machtigen? Dan moet u dit schriftelijk laten weten. U stuurt de machtiging mee met het beroepschrift.

Termijn

Uw beroepschrift moet u binnen 6 weken indienen bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum vermeld op onze beslissing op uw bezwaar.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.