Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 4 januari 2021 tot en met 29 oktober 2021. 

Met deze subsidieregeling beoogt de provincie de organisatie van grootschalige sportevenementen te stimuleren om zo de sportdeelname in Fryslân te vergroten.

Het subsidieplafond is € 80.000.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • a. een internationaal sportevenement
  • b. een topsportevenement of
  • c. een breedtesportevenement.

Alleen rechtspersonen zoals een stichting, een besloten vennootschap of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kunnen voor subsidie in aanmerking komen.   

Aanvraag indienen

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 5.1 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Lees de regeling goed door voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en dat u alle gevraagde bijlagen toevoegt. Besteed ook voldoende aandacht aan de begroting.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000.

Als het evenement ten minste zes dagen duurt, verspreid over een periode van maximaal veertien aaneengesloten dagen en een aantoonbare lokale economische impuls teweegbrengt, kunt u een maximum subsidie van € 10.000 krijgen.

Elektronische indiening

Voor deze regeling kunt u vanaf de dag van de openstelling tevens elektronisch uw aanvraag indienen. Om elektronisch te kunnen indienen, heeft u e-herkenning nodig. Meer informatie daarover.

Vraagt u dit op tijd aan, zodat u uw aanvraag makkelijker en sneller kunt indienen. Elektronisch indienen is niet hetzelfde als per e-mail indienen. Per e-mail indienen is niet mogelijk.

Aanvragen

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl.