Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 2 januari tot en met 26 oktober 2023.  

Let op: 2023 is het laatste jaar dat u subsidie aan kunt vragen voor de subsidieregeling Grootschalige sportevenementen.

Met deze subsidieregeling(eksterne link) beoogt de provincie de organisatie van grootschalige sportevenementen te stimuleren om zo de sportdeelname in Fryslân te vergroten. Het subsidieplafond(eksterne link) is € 80.000,-. 

Subsidiabele activiteiten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor: 

  • a. een internationaal sportevenement 
  • b. een topsportevenement of 
  • c. een breedtesportevenement. 

Alleen rechtspersonen zoals een stichting, een besloten vennootschap of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

  Aanvraag indienen 

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 5.1 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân(eksterne link). Lees de regeling goed door voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en dat u alle gevraagde bijlagen toevoegt. Besteed ook voldoende aandacht aan de begroting. 

Hoogte van de subsidie 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,-. 

Als het evenement ten minste zes dagen duurt, verspreid over een periode van maximaal veertien aaneengesloten dagen en een aantoonbare lokale economische impuls teweegbrengt, kunt u een maximum subsidie van € 10.000,- krijgen. 

Meer informatie 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl(eksterne link).