Grondwateronttrekkingenkaart

Deze kaart toont waar grondwater wordt onttrokken, hoeveel en met welk doel. De gegevens zijn ontleend aan het provinciaal grondwaterregister.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Toelichting

In het provinciaal grondwaterregister wordt onderscheid gemaakt naar onttrekkingen die eenmalig aangemeld moeten worden (meldingen, M- nummer) en onttrekkingen waarvan de hoeveelheden onttrokken water regelmatig worden bijgehouden (registraties, R- nummer). Voor de laatste categorie worden de hoeveelheden onttrokken water op maandbasis opgeslagen.

Voor een deel van de registratieplichtige onttrekkingen geven wij specifieke grondwatervergunningen af. Dit geldt voor de drinkwaterwinningen, de koude-warmte opslag systemen en de grotere onttrekkingen voor beregening, sanering en bronbemalingen.

In het register worden ook infiltraties opgenomen. Deze komen tot nu toe alleen voor in combinatie met een onttrekking bij een koude-warmte opslag (KWO systeem) of in sommige gevallen bij een onttrekking voor een bouwwerk (bronbemaling met retourbemaling). Bronbemalingen en deels ook saneringen vinden vaak binnen een beperkte periode plaats, waarna de onttrekking wordt stopgezet.

Op de kaart worden alleen de actuele en recente onttrekkingen getoond. Voor meer informatie over de getoonde onttrekkingen en informatie over "oudere" onttrekkingen wordt verwezen naar het grondwaterregister.