Samenvatting

De provincie Fryslân stelt grenzen van een bebouwde kom vast, en herziet ze waar nodig. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan, of als bouwwerkzaamheden aanleiding geven.

De provincie Fryslân kan besluiten de grens van de bebouwde kom van een gemeente vast te stellen. De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

Voorwaarden

De provincie Fryslân kan besluiten de grenzen van een bebouwde kom van een gemeente aan te passen, als:

  • de provincie Fryslân afspraken in de 'wegenlegger(eksterne keppeling)' wijzigt (in dat document staat informatie over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen buiten de bebouwde kom);
  • de bebouwde kom verouderd is, in vergelijking met het bestemmingsplan;
  • (binnenkort) bouwwerkzaamheden plaatsvinden;
  • wettelijke regelingen moeten worden uitgevoerd, die gevolgen hebben voor de bebouwde kom.

Contact

De provincie Fryslân bepaalt de grens van de bebouwde kom van de gemeente. Gemeenten kunnen een verzoek indienen bij de provincie Fryslân.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit kunt u bezwaar maken bij de provincie Fryslân. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na verzending of publicatie van het besluit indienen bij de provincie Fryslân.

Wet- en regelgeving

Wegenwet(eksterne keppeling)
Wegenverkeerswet 1994(eksterne keppeling)