Geluidsbelastingkaart

Medio 2022 is de nieuwe geluidsbelastingskaart vastgesteld. Iedere vijf jaar wordt een nieuwe geluidsbelastingskaart gemaakt door de provincie Fryslân voor de provinciale wegen. Een jaar later wordt op basis van die geluidsbelastingskaart een Actieplan geluid opgesteld. Daarin staat welke geluidsnorm Gedeputeerde Staten voor dit Actieplan heeft vastgesteld, en welke woningen boven die geluidsnorm uitkomen op basis van de geluidsbelastingskaart. Voor de woningen die boven de norm uitkomen worden in principe maatregelen getroffen om het geluidsniveau onder de vastgestelde norm te brengen.

Open grote kaart (met meer informatie)

Andere rekenmethodes veroorzaken onduidelijkheid

De geluidsbelastingskaart 2022 is met een andere rekenmethode gemaakt dan de vorige kaarten. De kaarten werden altijd berekend met de Standaard Rekenmethode 2 (SRM2). De EU heeft bepaald dat de geluidsbelastingskaarten met ingang van 2022 berekend moeten worden met de rekenmethode CNOSSOS. De EU wil namelijk dat alle landen dezelfde rekenmethode gebruiken om de landen onderling te kunnen vergelijken.

Deze nieuwe rekenmethode CNOSSOS veroorzaakt onduidelijkheid voor de mienskip. Het punt is dat de berekende geluidsbelastingen met CNOSSOS soms wel 3 dB hoger zijn dan de berekeningen met het SRM2. Daar komt bij dat het aan de geluidsbelastingskaart gekoppelde Actieplan geluid ook niet meer met SRM2 maar met CNOSSOS berekend moet worden. Maar bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten de daarin opgenomen maatregelen gebaseerd zijn op nog een andere rekenmethode, namelijk OREG. Deze OREG rekenmethode lijkt overigens veel op SRM2. De resultaten van deze beide methoden wijken niet veel van elkaar af.

De gepubliceerde geluidsniveaus van de geluidsbelastingskaart van 2022 sluiten dus niet aan bij de wettelijke normen die voor de maatregelen in het Actieplan geluid gelden. Men kan dus aan de geluidsbelastingskaart niet (meer) zien of het daar getoonde (CNOSSOS) geluidsniveau op een huis consequenties heeft voor het wel of niet te treffen maatregelen.

Hoe nu verder

Het al dan niet treffen van maatregelen hangt af van twee zaken:

  1. welke geluidsnorm (plandrempel) Gedeputeerde Staten gaat vaststellen voor de nieuwe periode
  2. wat het geluidsniveau van de woning is op basis van OREG

Voor bewoners betekent dit dat zij moeten afwachten totdat het nieuwe Actieplan geluid wordt vastgesteld. Dat duurt wat langer dan normaal in verband met de komst van de Omgevingswet, en zal rond juli 2024 zijn. Pas dan is duidelijk welke woningen boven de norm uitkomen en welke maatregelen er getroffen gaan worden.