Een portretfoto van de algemeen directeur Jelmer Algra

Algemien direkteur provinsjale organisaasje, sektaris kolleezje fan Deputearre Steaten.

E-mail: provincie@fryslan.frl, sekretariaat: 058 - 292 56 45