BBB

1e loko-kommissaris

Gedeputeerde Femke Wiersma

Portefúlje

 • Lânbou
 • Koördinaasje Frysk Programma Lanlik Gebiet
 • Sport, sûnens en sosjaal belied
 • Loftfeart
 • Erfguod
 • IPO Bestjoer

 Noardwest Fryslân

  Mail: secr.gs.wiersma@fryslan.frl

  Njonkenfunksjes op persoanlike titel

  Gjin