Deze regeling is gesloten.

Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schoolschaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 4 januari 2021 tot en met 29 oktober 2021. 

De provincie hoopt met deze subsidieregeling te bereiken dat meer mensen deel gaan nemen aan Friese sporten. Het subsidieplafond is € 60.000.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden gevraagd voor:

  • a. een sportevenement op het gebied van de Friese sporten of
  • b. een sportclinic op het gebied van de Friese sporten.

Onder sportclinic verstaan wij: een workshop met als doel mensen kennis te laten maken met een bepaalde sport of om hen extra vaardigheden bij te brengen. Bij deze regeling kunnen alleen rechtspersonen zoals een stichting, een besloten vennootschap of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voor subsidie in aanmerking komen.   

Aanvraag indienen

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 5.2 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Bekijk goed of u aan alle voorwaarden voldoet voordat u onderstaand aanvraagformulier indient. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en dat u alle gevraagde bijlagen toevoegt. Besteed vooral ook voldoende aandacht aan de begroting. U kunt de aanvraag per post opsturen of afgeven bij de balie van het provinciehuis.

Elektronische indiening

Voor deze regeling kunt u vanaf de dag van de openstelling tevens elektronisch uw aanvraag indienen. Om elektronisch te kunnen indienen, heeft u e-herkenning nodig. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Vraagt u dit op tijd aan, zodat u uw aanvraag makkelijker en sneller kunt indienen. Elektronisch indienen is niet hetzelfde als per e-mail indienen. Per e-mail indienen is niet mogelijk.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000. Bij een aanvraag voor minimaal zes sportevenementen kunt u een maximum subsidie van € 20.000 vragen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Subsidies op 058 - 292 59 25. Het mailadres is provincie@fryslan.frl.