Samenvatting

Wilt u in aanmerking komen voor erkenning van uw samenwerkingsverband van jachthouders (faunabeheereenheid)? Dan kunt u een aanvraag doen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Het faunabeheer wordt in veel gevallen opgedragen aan een faunabeheereenheid. Een faunabeheereenheid bestaat uit een samenwerkingsverband van jachthouders. Een jachthouder is iemand die op grond van de Flora- en faunawet(eksterne link) mag jagen. De provincie Fryslân erkent samenwerkingsverbanden van jachthouders zodat zij samen een faunabeheereenheid kunnen vormen.

Voorwaarden

Uw samenwerkingsverband komt in aanmerking voor erkenning als faunabeheereenheid als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het samenwerkingsverband is ondergebracht in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting. De plichten van de jachthouders zijn opgenomen in de statuten van de vereniging of stichting;
  • Het werkgebied van de jachthouders voldoet aan de volgende eisen: 
    • het heeft een oppervlakte van minimaal 5000 hectare;
    • het vormt minimaal 75 procent van de totale oppervlakte aan werkgebied van het samenwerkingsverband; en
    • het is zoveel mogelijk aaneengesloten.

Contact

U vraagt de erkenning als faunabeheereenheid aan bij de provincie Fryslân.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne link).

Wet- en regelgeving

Flora- en faunawet(eksterne link)