Extra subsidiebudget beschikbaar voor fysieke investeringen Friese landbouwers

Landbouwers konden vanaf 5 juni 2022 t/m 27 oktober 2022 subsidie aanvragen voor investeringen in de innovatie en modernisering van hun bedrijf. In totaal was hiervoor een budget beschikbaar van € 3.798.000,-.

Dit was verdeeld over drie tranches om veel landbouwers de kans te geven een subsidieaanvraag te doen. Er is hiervoor meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar was. Provincie Fryslân stelt daarom nu 1,7 miljoen extra subsidie beschikbaar om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen alsnog in behandeling te kunnen nemen. Het investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. De investeringen dragen bij aan waterkwaliteit en natuurinclusieve kringlooplandbouw, waardoor met de extra beschikbare subsidie de sector verder kan verduurzamen. Het gaat om een laatste budgetophoging in het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3/POP3+), omdat het POP3 inmiddels is afgelopen.

Nieuw subsidieprogramma na de zomer: GLB-NSP 

Dit jaar is het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gestart. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB-NSP is de opvolger van het POP3 subsidieprogramma. De ambitie van het GLB-NSP is om landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt. Het programma creëert daarmee draagvlak, maatschappelijke acceptatie én ondersteunt de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave. Naar verwachting kunnen in het najaar van 2023 de eerste subsidies binnen dit programma aangevraagd worden via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Meer weten?

Het SNN neemt contact op met de aanvragers die door de ophoging van het subsidiebudget alsnog in aanmerking komen voor subsidie. Alles over het nieuwe landbouw subsidieprogramma GLB-NSP leest u op: https://www.snn.nl/glb.