Naam adviseur

  • Lester Agten en Martijn van der Harst

Expertise adviseur

  • Verduurzamen (vanaf onderzoek tot en met uitvoering)

Vestigingsplaats

  • Leeuwarden, Groningen en Rotterdam
Een logo van energie inspectie. Het woord Energie staat in een groen blok en het woord Inspectie in zwarte letters er onder. Links staat een vergrootglas met een lachend gezichtje er in.

Met de ervaring op het gebied van vastgoed, bouw en infra gecombineerd met de ervaring van energiegerelateerde vraagstukken zijn Brink en Energie Inspectie  in staat om op een integrale manier vastgoedeigenaren te ondersteunen bij hun verduurzamingsopgave voor het vastgoed.

  • We hebben gezamenlijk ruime ervaring met het opstellen van energielabels, de EED, kennis van wet- en regelgeving.
  • Brink en Energie Inspectie beschikken beiden over de certificaten voor BRL9500 en NTA8800.
  • Ook hebben we ruime ervaring met het opstellen van business cases (zowel op object- als (deel)portefeuilleniveau).
  • Voor opdrachtgevers brengen we het verduurzamingspotentieel van de vastgoedportefeuille  in beeld aan de hand van een  dashboard. Op die manier wordt op individueel en totaalniveau overzicht gegeven en biedt daarmee op een robuuste en uniforme wijze inzicht in verschillende combinaties van verduurzamingsmaatregelen, de kosten en terugverdientijden  en de potentiële besparing in euro’s en uitstoot.
  • Brink en Energie Inspectie stellen routekaarten op, maken afwegingskaders om doordachte en slimme keuzes te maken en ondersteunen bij het besluitvormingsproces.
  • We helpen bij de inkoop en uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen middels projectmanagement. 
  • Kortom, Brink en Energie Inspectie ontzorgen vastgoedeigenaren in brede zin bij het  verduurzamen van het vastgoed.

Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen. Graag aangeven bij welk moment u advies wilt / kunt geven. Graag ook met een aantal reeds gerealiseerde voorbeeldprojecten.

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund. Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

Verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed

Gemeente Tytsjerksteradiel

Dagelijks bewegen ruim 32.000 inwoners zich in de Gemeente Tytsjerksteradiel tussen scholen, dorpshuizen, sportcentra en overig maatschappelijk vastgoed. In een duurzame samenwerking met bovengenoemde gemeente zijn alle gebouwen voorzien van energielabels en zijn verduurzamingsadviezen opgesteld. Hierbij is gelet op het behoud van een goede uitstraling van de gebouwen en is er nauwkeurig naar de kosten gekeken.

Met deze adviezen heeft de gemeente een goed overzicht van de verduurzamingsopgave. 

Alle gebouwen (bestaande bouw en nieuwbouw) zijn binnen dit project voorzien van een definitief energielabel.

Gezonde samenleving door te investeren in verduurzaming

Gemeente Leeuwarden

Wijkgebouwen en dorpshuizen zijn de ontmoetingsplekken voor sociaal contact en activiteiten. De gemeente Leeuwarden vindt dit aspect van groot belang om deze gebouwen te behouden en heeft tevens verduurzaming hoog in het vaandel staan.

Vanaf 2017 is Energie Inspectie begonnen met het opstellen van een stappenplan om in kaart te brengen wat de oorspronkelijke staat van de gebouwen was. Vervolgens zijn verduurzamingsadviezen opgesteld waarin per gebouw de verduurzamingsmaatregelen en de daarbij behorende investeringen en terugverdientijd zijn weergegeven.

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Gemeente Amersfoort

De stadsbrede opgave van gemeente Amersfoort om te verduurzamen en in 2030 CO2 neutraal te zijn, is ambitieus. Het gemeentelijk vastgoed is onderdeel van de stad en de gemeente wil op een gestructureerde manier haar vastgoed verduurzamen. Hiervoor stellen we een strategische routekaart op, inclusief procesbegeleiding tot en met besluitvorming. In deze routekaart zit ook een meerjarenplanning tot 2040 waarin per gebouw bepaald wordt wanneer deze verduurzaamd wordt. Met bijna 170 gebouwen een mooie, maar ambitieuze uitdaging!

Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn, in 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 klimaatbestendig. Voor het gemeentelijk vastgoed (440 gebouwen) brengen wij het verduurzamingspotentieel in kaart. Verschillende duurzaamheidsscenario’s, van wettelijk minimum tot aardgasvrij, worden inzichtelijk gemaakt en, met behulp van ons dashboard op maat, worden simulaties gedraaid en scenario’s doorgerekend, waardoor gemeente Haarlem gedegen en bewuste keuzes kan maken. Door de koppeling met de MJOP geven wij gemeente Haarlem inzicht in logische momenten om te verduurzamen.

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.

De vakgroep Contracteren en aanbesteden zijn dagdagelijks bezig met het organiseren, begeleiden en beoordelen van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Voor en vooral samen met gemeenten, provincies, woningcorporaties of marktpartijen werken deze experts aan passende oplossingen om het maximale resultaat te behalen. Of dit nu kleine inkooptrajecten of grote aanbestedingen zijn, het is allemaal even leuk. Het helpen van de opdrachtgever geeft ten slotte de voldoening waarom we dit vak zo leuk vinden.