Dijkverbeteringsplannen goedkeuren en inzien

De beheerder van een primaire waterkering maakt bij het aanleggen of wijzigen daarvan een projectbesluit. De beheerder stelt het (ontwerp)projectbesluit vast en legt het definitieve plan ter goedkeuring voor aan de provincie. De provincie legt het (ontwerp)projectbesluit voor iedereen ter inzage.

Omschrijving

Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). In de Waterwet staat om welke waterkeringen het gaat. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen, maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil veranderen, aanbrengen of aanleggen dan stelt hij een plan op, het projectbesluit. De beheerder legt in dat plan uit welke oplossing de voorkeur heeft en hoe hij rekening heeft gehouden met de andere belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectbesluit bekijken en zijn mening hierover geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of op de website van de provincie. Of op het waterschapskantoor (of dat van Rijkswaterstaat) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie.

Aanpak

De beheerder dient een projectbesluit in bij de provincie voor het wijzigen of het aanleggen van een primaire waterkering. In het plan staat in ieder geval:

 • wat de beheerder gaat doen en op welke manier en
 • hoe de beheerder nadelige gevolgen van de werkzaamheden beperkt of ongedaan maakt.

Bezwaar en beroep

Het besluit van de provincie over het definitieve dijkverbeteringsplan ligt 6 weken ter inzage. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat dan alleen om:

 • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben gegeven op het ontwerp van het dijkverbeteringsplan
 • belanghebbenden die buiten hun schuld niet (op tijd) een zienswijze hebben gegeven op het ontwerp van het dijkverbeteringsplan
 • alle belanghebbenden die het oneens zijn met besluitonderdelen die de provincie gewijzigd heeft vastgesteld

Contact opnemen

De beheerder van de waterkering legt het definitieve projectbesluit ter goedkeuring voor aan de provincie. Omdat de provincie een coördinerende taak heeft, betrekt de beheerder de provincie al in een vroeg stadium bij de voorbereiding van het projectbesluit.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.

Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.