Naam adviseur

  • Dijkoraad R.R.G.

Expertise adviseur

  • Monumenten en installaties

Vestigingsplaats

  • Zwolle en Oldenzaal
Logo van Dijkoraad. Dijkoraad staat in rode letters met daaronder cursief geschreven "Maatwerkadvies voor erfgoed & installaties"

Met passie voor erfgoed en installaties helpt Dijkoraad u om uw monument toekomstbestendig te maken. Hierbij worden alle aspecten zoals duurzaamheid, comfort en energiezuinigheid afgewogen ten opzichte van het monument waarbij ook uw doelstelling en ambitie als ingrediënt worden meegenomen.

Dijkoraad beschikt over erfgoedexperts en installatieadviseurs waardoor wij u op een integrale wijze kunnen ondersteunen om uw monument(en) op een zorgvuldige wijze te verduurzamen.

  • Erfgoed bouwkundig & installaties
  • Pragmatisch en realistisch
  • Integrale werkwijze
  • Deskundigheid
  • Kortom: Toekomstbestendig erfgoed

Onze expertise wordt ook erkend door de Stichting ERM, naast monumenten adviesbureau zijn wij ook als duurzaamheidsadviseur voor monumenten gecertificeerd. Wij zijn hier trots op en beschikken als eerste monumentenadvies bureau in Nederland over beide certificeringen.

Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen. Graag aangeven bij welk moment u advies wilt / kunt geven. Graag ook met een aantal reeds gerealiseerde voorbeeldprojecten.

Inleiding: Advieswerk laten doen

De Provincie heeft een inkoopmethodiek gehanteerd waarbij een lijst van duurzaamheidsadviseurs zijn gecontracteerd. Zij voldoen aan een lijst van vooropgestelde eisen om de vastgoedeigenaar van advies te kunnen voorzien. De vastgoedeigenaar bepaalt zelf welke adviseur hem/haar bij de uitvraag ondersteund. Op drie momenten in het proces is het mogelijk om een adviseur in de hand te nemen:

1. Opname en Energiescan

De doelstelling van dit product is dat de vastgoedeigenaar bewust is van het programma, van de verduurzamingsopgave en zijn of haar eigen ambitie en mogelijkheden in dit geheel. Deze informatie is overzichtelijk gemaakt en een energiescan legt tastbaar vast welke quick-win maatregelen er zijn om het vastgoed te verduurzamen. Indien nodig wordt er een energielabel afgegeven.

Gemeente Rheden maatwerkadvies rijksmonumenten (80 stuks): voor de Gemeente Rheden bieden wij monumenteigenaren een maatwerkadvies waarin een verduurzamingspakket wordt opgesteld gebaseerd op de situatie en ambities van de eigenaar ten opzichte van de monumentale waarden, verduurzaming, gebruik en comfortwensen. Dit pakket geeft inzicht in investeringen en besparingen waardoor een realistisch beeld van de mogelijkheden wordt verkregen. Tevens zijn alle adviezen in nauwe samenwerking met de gemeente afgestemd waardoor een eventueel noodzakelijk vergunningentraject soepel doorlopen wordt.

2. Advies en Businesscase

Op basis van de resultaten van de energiescan wordt er een routekaart verduurzaming opgesteld. In de routekaart worden de toepasbare maatregelen geadviseerd en geprioriteerd, samen met de vastgoedeigenaar.

Stichting Nationaal Museum van Volkenkunde in Leiden, uitvoeringsstrategie verduurzaming gebouwen.

Na het energieonderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden voor de gebouwen hebben wij in nauwe samenwerking met het Museum van Volkenkunde een ‘duurzame routekaart’ opgesteld.

Deze routekaart heeft als doel de voorgestelde maatregelen optimaal in de bedrijfsvoering te implementeren. Hierbij is rekening gehouden met verschillende factoren zoals financieel, natuurlijke vervangingsmomenten, gefaseerde uitvoering, bezetting en gebruik etc.  

3. Inkoopbegeleiding

De vastgoedeigenaar krijgt ondersteuning en begeleiding bij de inkoop c.q. aanbesteding van verduurzamingsmaatregelen, in het traject van voorbereiding tot en met afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst.

Wij ondersteunen diverse particuliere en zakelijke eigenaren bij de voorbereiding voor het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen, al dan niet gecombineerd met onderhoud of restauratiewerkzaamheden.

Dit kan variëren van vergunning- en subsidie trajecten tot het opvragen van offertes opvragen en  partijen contracteren tot het begeleiden van de daadwerkelijke uitvoering.