Op verschillende plekken in Fryslân lopen damherten los rond. Zoals bij Oranjewoud/Katlijk, Dokkum, het Lauwersmeer en Elsloo. De populaties groeien en zorgen soms voor onveilige situaties op de weg, met name in het gebied Oranjewoud/Katlijk. Dat is omdat ze soms onverwacht de weg oversteken waarbij er een kans is dat ze aangereden worden.

Een Damhert kijk recht in de lens en staat in het bos

Overlast melden

Heeft u overlast van damherten? Dan horen we dat graag! U kunt overlast melden via onderstaande knoppen. De Faunabeheereenheid houdt deze meldingen bij. Door melding te doen van schade en overlast helpt u de Faunabeheereenheid en de provincie een goed beeld te krijgen van de situatie. Dat is nodig voor het maken van een plan voor het beheer van de damherten.

Meld een dood dier of aanrijding

Meld een dood dier(eksterne keppeling)

Meld andere overlast, bijvoorbeeld: schade aan uw tuin, aan een bos of aan gewassen. Of een gevaarlijke situatie op de weg.

Meld andere overlast(eksterne keppeling)

Schade en overlast door andere diersoorten

U kunt via deze knoppen overlast en schade door damherten melden, maar ook van andere soorten zoals reeën, steenmarters en kraaien. Dat geldt ook voor het melden van een dood dier.

Vraag en antwoord

Wat is de verantwoordelijkheid van de provincie in de Faunabeheereenheid?

De provincie is verantwoordelijk voor het maken van beleid voor het beheer van damherten. De Faunabeheereenheid Fryslân doet de uitvoering van dat beleid. Dat doen ze op basis van een faunabeheerplan. Aan zo’n plan voor het beheer van damherten wordt de komende tijd gewerkt.  

Wat doet de provincie aan de overlast?

Op dit moment hebben we nog niet voldoende in beeld welke schade en gevaarlijke situaties de damherten veroorzaken. Wel horen we vanuit de omgeving dat er wel degelijk sprake van overlast is. Om een goed beeld daarvan te krijgen en voldoende bewijs te verzamelen, zijn officiële meldingen door omwonenden, weggebruikers, maar ook terreinbeheerders en boeren, heel belangrijk. Als provincie kunnen we aan de FBE een omgevingsvergunning verlenen voor het beheer van damherten. Dat kan volgens Omgevingswet alleen als er voldoende bewijs is dat de populatie voor problemen zorgt, én als we voldoende maatregelen hebben genomen om schade aan gewassen of natuur en gevaarlijke situaties op de weg te voorkomen. Zo hebben we bijvoorbeeld langs de Schoterlandseweg (N380) waarschuwingsborden geplaatst voor overstekende damherten en reeën.  

Wat gebeurt er als er niets aan de hoeveelheid damherten wordt gedaan?

Damherten hebben geen natuurlijke vijanden in Nederland, ze hebben volop voedsel en ze worden niet bejaagd. Het aantal zal dus blijven groeien en deze groei zal steeds sneller gaan. Dit geeft meer kans op onveilige situaties op de weg, en mogelijk meer schade aan landbouwgewassen, natuur en tuinen. Ook zal de overlast voor de bewoners van het gebied toenemen.

Is het damhert een dier dat van oorsprong in Fryslân thuishoort?

Het damhert komt van oorsprong niet in Fryslân voor. De herten die er nu rondlopen zijn vermoedelijk ontsnapt of vrijgelaten, bijvoorbeeld uit hertenkampen, en hebben zich voortgeplant. Het is inmiddels een inheemse, beschermde soort in Nederland.

Op wat voor manier kun je een populatie damherten beheren of verkleinen?

Een populatie damherten is op verschillende manieren te beheren. Bijvoorbeeld door damherten te vangen en te verplaatsen naar een ander (geschikt) gebied of door geboortebeperking toe te passen. Ook afschot van damherten is een mogelijkheid. Om dat te mogen doen is het belangrijk om eerst aan te tonen dat de damherten inderdaad zorgt voor schade aan natuur en gewassen en voor onveilige verkeerssituaties zorgt. Ook moeten er maatregelen getroffen worden die de schade of onveilige situaties voorkomen.