Wilt u op, in of langs een provinciale weg een activiteit voor een werk of bouwwerk verrichten? Dit mag alleen als u hiervoor een omgevingsvergunning van de provincie Fryslân heeft of als de provincie hier een advies met instemming voor heeft gegeven.

Omschrijving

Als u op, in of langs een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de beheerder van deze weg is. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fryslân, zijn in de Omgevingsverordening Fryslân beperkingengebieden aangewezen. Binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ heeft u voor diverse activiteiten een vergunning nodig. Op het aanleggen of wijzigen van (bouw-)werken is artikel 7.9 van de Omgevingsverordening van toepassing. Het gaat hierbij om het aanleggen, plaatsen of wijzigen van bijvoorbeeld duikers, afrasteringen, bruggen, tunnels, zendmasten, bermsloten, borden en aanduidingen, vlaggenmasten, kunstuitingen.

De aanvraag voor een activiteit kan worden geweigerd als bijvoorbeeld sprake is van een commerciële aanduiding, of doordat de verkeersveiligheid van de weggebruiker in het geding is.  

Misschien hebt u ook een andere toestemming nodig. Gaat u bijvoorbeeld een brug bouwen? Dan hebt u misschien ook een omgevingsvergunning nodig voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit.

U heeft de mogelijkheid om voor alle activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, kan het voorkomen dat de gemeente het bevoegd gezag is om een besluit te nemen. De gemeente is dan verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen voor de ‘activiteit in beperkingengebied provinciale wegen’. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Voorwaarden

Voor deze activiteiten gelden verschillende voorwaarden, waar onder:

 • De activiteit valt binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’, als bedoeld in de Omgevingsverordening Fryslân;
 • Er zijn geen nadelige gevolgen voor de staat, de verkeersveiligheid en de doelmatige werking van de weg;
 • Uw bouwwerk of activiteit heeft geen nadelige gevolgen voor de binnen het beperkingengebied gelegen landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten of aardkundige, archeologische en ecologische waarden;
 • U kunt aantonen dat de gemeente een vergunning zal verlenen voor het bouwwerk;
 • Voor kunstuitingen vragen Gedeputeerde Staten een advies van Keunstwurk. Dit advies kan ertoe leiden dat uw aanvraag wordt geweigerd.

Aanpak

Gaat uw activiteit over het plaatsen of aanbrengen van een kunstuiting? Zoek dan eerst contact met het Team Ruimtelijke kwaliteit van de provincie Fryslân. Stuur een mail naar team-rk@fryslan.frl.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link) of neem contact op met ons Klantencontactcentrum. Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen.

U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u voor de activiteit: ‘Activiteit op of nabij een provinciale weg (activiteit in beperkingengebied) – Aanvraag vergunning (Provincie)’.

De aanvraag wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. Als u alleen een aanvraag indient voor een activiteit in beperkingengebied, dan is de provincie bevoegd gezag. Vraag u voor meer activiteiten in één keer omgevingsvergunning aan? Dan kan de gemeente bevoegd gezag zijn. 

Voor de vergunningaanvraag is Digi-D of e-herkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 89 95.   

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U vraagt de vergunning voor bouwen of werken in het ‘beperkingengebied provinciale wegen’ aan via de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarin staat genoemd welke informatie u dient aan te leveren. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.  

Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Contact opnemen met de provincie

De Beleidsregel provinciale wegen Fryslân 2023 geeft aan hoe door Gedeputeerde Staten een aanvraag wordt beoordeeld.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.