In de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân (ASV) is bepaald dat de provincie op aanvraag een boekjaarsubsidie kan verstrekken. De basis voor het aanvragen van deze subsidie ligt in de begroting van de provincie Fryslân. Een subsidie aanvragen is alleen mogelijk als uw organisatie wordt genoemd op de subsidiestaat in de provinciale begroting.

We verstrekken boekjaarsubsidies per kalenderjaar voor maximaal vier aaneengesloten jaren. Provinciale Staten (PS) stellen elk jaar in november de begroting met een subsidiestaat vast.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de subsidieverlening kunt u vinden in de ASV(externe link).

Subsidie aanvragen

Heeft u een uitnodiging ontvangen en u wilt subsidie aanvragen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier boekjaarsubsidie. Bij de aanvraag heeft u de volgende formulieren nodig:

  • Aanvraagformulier Boekjaarsubsidie (Word)
  • Format activiteitenplan Boekjaarsubsidie (Word)
  • Format organisatiebegroting, activiteitenbegroting en overzicht formatie Boekjaarsubsidie (Excel)

Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen, kunt u per email via subsidies@fryslan.frl opvragen.

Stuur uw ingevulde aanvraagformulier, samen met de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen, per post op naar:

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân
T.a.v. afdeling Subsidies
Postbus 20120
8900 HM  LEEUWARDEN

 Provincie Fryslân
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN  

Het gebruik van het aanvraagformulier en de daarbij behorende bijlagen zijn verplicht om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Behandeling aanvraag

De wettelijke behandeltermijn van een subsidieaanvraag is 17 weken. Voor aanvragen die vóór 1 september zijn ontvangen nemen wij vóór 1 januari van het volgend jaar een besluit.

Wijzigingen

Wijzigingen ten opzicht van uw aanvraag moet u altijd doorgeven. Dit geldt voor verandering van activiteiten, looptijden en kostenverdeling. Deze wijzigingen moet u zo snel mogelijk aan ons melden, maar in elk geval 2 weken nadat dit bij u bekend is. Voor vragen, neemt u contact met ons op via subsidies@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25.