Biodiversiteit is de variatie aan planten en dieren in het wild. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren, en hoe meer van elke soort er zijn, hoe meer biodiversiteit er is. We noemen het ook wel de soortenrijkdom.
De biodiversiteit is erg belangrijk. Voor de soorten zelf, maar ook voor ons. Planten en bomen zorgen voor de schone en gezonde lucht die wij inademen, vissen en waterplanten zorgen voor helder water en insecten zorgen voor bestuiving van planten zodat wij voldoende voedsel hebben. Daarom is het belangrijk om de biodiversiteit te beschermen en te versterken.

Prachtige paarse veldbloemen met een enkel margrietje er tussen en een bij di aan een van de bloemen hangt

Biodiversiteit in Fryslân

In Fryslân is al veel bijzondere natuur te vinden. Bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden, met Europese topnatuur! Daarom werken we aan projecten om die natuur te beschermen en te versterken. Ook richten we nieuwe natuur in, als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland die we zoveel mogelijk met elkaar proberen te verbinden.

Bomen- en bossenstrategie

Verder stelden GS in juli 2022 de Friese bomen- en bossenstrategie vast. Hoofddoel hiervan is vastlegging van meer CO2 om de effecten van klimaatverandering te verminderen.  Tegelijkertijd bevorderen extra bomen, boomwallen en bossen de biodiversiteit.

In de strategie staat aangegeven welke omstandigheden het meest geschikt zijn voor nieuwe aanplant. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op bestaande biotopen en landschappen. Er zijn geen gebieden aangewezen, dat gebeurt later in overleg met lokale mienskippen.

U kunt de strategie opvragen door te mailen naar provincie@fryslan.frl.

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân

Met het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân zetten verschillende partners in op het versterken van biodiversiteit in de provincie. Om zo samen de neergaande lijn van soortenrijkdom om te buigen naar een opgaande lijn.

Biodiversiteit is een graadmeter voor de kwaliteit van onze leefomgeving. De oorzaken van de afname van biodiversiteit zijn divers. De aanpak voor herstel van biodiversiteit moet dat daarmee ook zijn. Het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân richt zich op verbinden, versterken en verbeteren om een belangrijke bijdrage te leveren aan deze aanpak. Niet zozeer door zelf de schop in de grond te zetten (anders dan om kennis op te doen en te kunnen delen). Wel door ervoor te zorgen dat biodiversiteit hoog op de agenda komt bij alle organisaties en op alle beleidsterreinen die een bijdrage kunnen leveren aan herstel. Daarnaast gaat het over het vergroten van de kennis en betrokkenheid en verbinden via het programma van wat er (al) wordt gedaan voor de biodiversiteit in Fryslân. Het Herstelprogramma wil in Fryslân een plus realiseren op de bestaande aanpakken, werkwijzen en initiatieven. In het programma werken o.a. Fryske overheden, landschaps-, landbouw-, en natuurorganisaties en kennis- en onderzoeksorganisaties samen aan het herstel van de biodiversiteit.

Begin 2021 presenteerden de partijen in een webinar een agenda voor het herstel van biodiversiteit in onze provincie. Het webinar is hier terug te kijken.(eksterne keppeling) De agenda en het jaarplan voor 2022 kunt u opvragen door te mailen naar provincie@fryslan.frl.

Biodiversiteit.frl

Logo biodiversiteit.frl. Bruin van kleur met vogel, das, bloemen, vis en vlinder als afbeelding boven de tekst

Biodiversiteit.frl(eksterne keppeling) is een groeiend platform dat kennis over biodiversiteitsherstel, projecten, organisaties, nieuws en activiteiten in de provincie samen op één centrale plek samenbrengt. Er zijn praktische handvaten, tips en inspiratie voor burgers, boeren, bedrijven, overheden, groene organisaties en scholen te vinden. Met als hoofdvraag: ‘Wat kan ik doen?’.

Het platform is ingedeeld in verschillende gebieden. Bijvoorbeeld de Wadden, de Noordelijke Wouden en het Kleiweidegebied. Er is informatie over verschillende thema’s – denk aan ‘Wat kun je doen in je tuin?’ of ‘Natuurinclusieve bedrijventerreinen’ – en over verschillende soorten en soortgroepen in Fryslân. Ook is het platform de ingang van het Biodiversiteitsloket(eksterne keppeling).