1. Fansels Frysk – beliedsnota Fryske taal 2025-2028

De beleidsnota Fansels Frysk 2025-2028 is de opvolging van de beleidsnota Nij Poadium, die eind dit jaar afloopt. De basis voor deze nieuwe nota is onder andere de BFTK 2024-2028 die op 8 april 2024 ondertekend is door Rijk en provincie. In deze nota worden de doelen voor de komende vier jaar beschreven, met de langetermijnvisie (2051) in het achterhoofd.

2. Voortgang project N358 Skieding en N358 Uterwei

Gedeputeerde Staten hebben besloten om uitvoering te geven aan het project N358 Skieding en N358 Uterwei. Deze projecten hebben als doel om de verkeersveiligheid op deze weg te verhogen. De voorbereidingen voor dit project lopen al 10 jaar. In de realisatiefase van het project is nu een AERIUS-berekening gedaan. Uit die berekening is gebleken dat er geen sprake van een toename in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Conform het provinciale stikstofbeleid dat vorige week door het college is vastgesteld, mag er gebruik gemaakt worden van Fryske stikstofruimte voor provinciale projecten indien deze stikstofruimte niet gebruikt kan worden door een PAS-melder. 

3. Werkgelegenheidscijfers 2023

De factsheet Werkgelegenheid geeft inzicht in provinciale, sectorale en regionale werkgelegenheidsontwikkeling. Tussen de peildata 1 april 2022 en 1 april 2023 is het totaal aantal banen in Fryslân met 6.655 toegenomen, goed voor een groei van 2,1%. Verder wordt de factsheet Arbeidsmarkt gepubliceerd. In alle beroepsklassen sprake van een krappe arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023. In het vierde kwartaal van 2023 was de spanning op de arbeidsmarkt in Fryslân iets minder groot dan in dezelfde periode in 2022.

4. Jaarstukken 2023

De jaarstukken 2023 zijn de laatste verantwoordingsdocumenten over het begrotingsjaar 2023. De basis hiervoor vormt de vastgestelde begroting 2023 en de wijzigingen daarop bij de bestuursrapportage en het autorisatiemoment december. Er was in 2023 een positief resultaat gerealiseerd van € 39,1 mln. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven op de provinciale jaarrekening 2023.